Wednesday, September 29, 2010

ΙΟΒΕ: Απαιτείται νέο αναπτυξιακό πρότυπο

Ναυτεμπορική,
29 /9 / 2010

Με τα μέτρα που έχουν ληφθεί και τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα για την αποφυγή της στάσης πληρωμών, που θα είχε ολέθριες επιπτώσεις στην ευημερία των πολιτών της, επισημαίνει το ΙΟΒΕ στην τριμηνιαία έκθεσή του για την ελληνική οικονομία.

Παρά τη συνεχιζόμενη δυσπιστία των διεθνών αγορών, τονίζει το ΙΟΒΕ, ο μηχανισμός στήριξης προσφέρει «παράθυρο ευκαιρίας» προκειμένου να αποκατασταθούν πλήρως η δημοσιονομική ισορροπία, η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος και οι ομαλές πιστωτικές συνθήκες του ιδιωτικού τομέα και να τεθεί η οικονομία εκ νέου σε αναπτυξιακή τροχιά και στη διαδικασία πραγματικής σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρωζώνη.

Ωστόσο, το ΙΟΒΕ επισημαίνει πως υπάρχουν προβλήματα, κίνδυνοι αλλά και ευκαιρίες, σε βραχυπρόθεσμο όσο και μεσοπρόθεσμο / μακροπρόθεσμο ορίζοντα που πρέπει να συνεκτιμηθούν.

Βραχυπρόθεσμα, οι άμεσοι κίνδυνοι είναι η δημοσιονομική υστέρηση σε σχέση με το στόχο και η έλλειψη ρευστότητας στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.

Όπως τονίζεται στην έκθεση, η αιτία πίσω από τον κίνδυνο της δημοσιονομικής υστέρησης είναι ο χαμηλός ρυθμός αύξησης των εσόδων (3,3% το οκτάμηνο) σε σχέση με τον ετήσιο στόχο (13,7%). Ένα μέρος της υστέρησης αυτής, οφείλεται στη θέσπιση υπεραισιοδόξων στόχων μετά τη λήψη των φορολογικών μέτρων, ενδεχομένως λόγω της υποεκτίμησης της ελαστικότητας της ζήτησης ως προς τις τιμές και ως προς το εισόδημα.

Μεγάλο όμως μέρος της οφείλεται στα εγγενή προβλήματα του φοροεισπρακτικού και ελεγκτικού μηχανισμού. «Η περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων είναι μια λύση ανάγκης, η οποία εμπεριέχει πολλούς κινδύνους. Αν η λύση αυτή δεν συνοδευτεί από συστηματική προσπάθεια αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών μηχανισμών και από ένα σύγχρονο, απλό, μόνιμο και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα, το τελικό αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου θα είναι αρνητικό: οι συστηματικά φοροδιαφεύγοντες θα έχουν επιβραβευθεί για μια ακόμα φορά, και το πρόβλημα της φοροδιαφυγής θα οξυνθεί», τονίζει το ΙΟΒΕ.

Ο έτερος κίνδυνος, η έλλειψη ρευστότητας, μπορεί να αμβλυνθεί αν οι τράπεζες προβούν σε αυξήσεις του μετοχικού τους κεφαλαίου, κατά το παράδειγμα της Εθνικής Τράπεζας ή κάνοντας χρήση των ¤10 δισ. του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Σε μεσοπρόθεσμο / μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα πορεύεται ακόμα με το παλαιό αναπτυξιακό πρότυπο, που διέπεται από φιλοσοφία κρατισμού, τονίζει το ΙΟΒΕ, προσθέτοντας πως «απαιτείται η σαφής περιγραφή ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου, φιλικού προς τις αγορές, με έμφαση στην εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα, όπου οι ιδιωτικές επενδύσεις και οι εξαγωγές θα αναλάβουν την αναπτυξιακή σκυτάλη, ιδιαίτερα στους κλάδους με αποδεδειγμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα».

«Η κυβέρνηση θα πρέπει τώρα να εκπονήσει δεκαετές αναπτυξιακό πρόγραμμα, αποτυπώνοντας με σαφήνεια αυτές τις κατευθύνσεις. Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι το Μνημόνιο αποτελεί ένα αναγκαίο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής και διαρθρωτικής προσαρμογής, αλλά δεν είναι πανάκεια.»

Απαιτείται η υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου για την ελληνική οικονομία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως:

α) σταθερό και ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο για την αποφυγή του εκπατρισμού επιχειρήσεων και την προσέλκυση ξένου κεφαλαίου,

β) επιτάχυνση και ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων,

γ) υιοθέτηση γρήγορων διαδικασιών (fast track) για την πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων,

δ) πώληση-αξιοποίηση ακίνητης κρατικής περιουσίας,

ε) ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών, είτε από την αγορά κεφαλαίου είτε μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,

στ) αποκατάσταση συνθηκών σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης σε μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς,

ζ) εισαγωγή διεθνών λογιστικών προτύπων, συστημάτων πληροφορικής και συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα,

η) θέσπιση μετρήσιμων στόχων σχετικά με τη θέση της Ελλάδας σε διεθνείς κατατάξεις ανταγωνιστικότητας, διαφάνειας, διαφθοράς, επίδοσης παιδείας και καινοτομικής δραστηριότητας, κλπ.,

θ) διευκόλυνση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού από κλάδους και επιχειρήσεις που «δύουν» σε κλάδους και επιχειρήσεις που «ανατέλλουν», και

ι) ανάδειξη ενός κοινωνικού προτύπου που εξασφαλίζει ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, διευκολύνει την προσαρμογή στην αγορά εργασίας και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, κυρίως όμως εξασφαλίζει ίση πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας παιδεία και υγεία.

Τρία σενάρια για την οικονομία

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, τρία είναι τα επικρατέστερα σενάρια για την εγχώρια οικονομία:

α) Το «σενάριο της ελπίδας» προβλέπει ότι η Ελλάδα θα ακολουθήσει, σε γενικές γραμμές, το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής του Μνημονίου και θα εφαρμόσει παράλληλα πολιτικές που διευκολύνουν την οικονομική ανάπτυξη και συνακολούθως, τη δημοσιονομική προσαρμογή (απελευθέρωση επαγγελμάτων και αγορών, ιδιωτικοποιήσεις, ενίσχυση των επενδύσεων κλπ). Στην περίπτωση αυτή το δημοσιονομικό έλλειμμα προβλέπεται να μειωθεί κοντά στο 7% του ΑΕΠ το 2011 και κοντά στο 5% το 2012, ενώ η οικονομική ανάπτυξη θα συνεχίσει να είναι αρνητική το 2011, αλλά ηπιότερη του 2010 και θετική το 2012 (μεταξύ 1,5 και 2,5%).

Είναι πιθανό, όχι όμως βέβαιο, ότι η υλοποίηση του αισιόδοξου σεναρίου θα επιτρέψει σταδιακή επιστροφή της Ελλάδος στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Δεν είναι βέβαιο, διότι το δημόσιο χρέος συνεχίζει να αυξάνεται, ακόμα και κάτω από αυτό το αισιόδοξο σενάριο (144% του ΑΕΠ το 2012 και το 2013). Κάτω από τις συνθήκες αυτές, οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές είναι πιθανό να συνεχίσουν να μην επιθυμούν να μας δανείσουν, δηλαδή τα spreads να μη μειωθούν δραστικά.

Η πιθανότερη και λογικότερη έκβαση στην περίπτωση αυτή είναι η επέκταση του χρονικού ορίζοντα των δανείων που μας έχει χορηγήσει η «τρόικα». Σε γενικές γραμμές, η σωτηρία στο σενάριο αυτό εναπόκειται στα χέρια της «τρόικας», και ιδιαίτερα της γερμανικής κυβέρνησης. Ελπίζουμε επομένως, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα αποφύγουμε τη στάση πληρωμών, καθώς εξαρτώμεθα από οικονομικές, αλλά και πολιτικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στη Γερμανία.

β) Το δεύτερο σενάριο, είναι το «σενάριο της καταστροφής», κατά το οποίο είτε η δημοσιονομική προσαρμογή εγκαταλείπεται λόγω των ποικίλων αντιδράσεων, είτε συνεχίζεται μεν αλλά χωρίς διαρθρωτικές αλλαγές. Στην πρώτη περίπτωση, επέρχεται «ακαριαίος θάνατος» με παύση εκταμίευσης των υπολοίπων δόσεων του δανείου και στάση πληρωμών της Ελλάδας. Στη δεύτερη περίπτωση είναι πολύ πιθανό ότι επέρχεται «αργός θάνατος», υπό την έννοια ότι η οικονομία θα αντιδράσει αρνητικά στη «σκέτη» δημοσιονομική προσαρμογή, αφού η έλλειψη διαρθρωτικών αλλαγών δεν θα μπορέσει να δημιουργήσει «αντισώματα» με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Στην περίπτωση αυτή θα αργήσει, αλλά τελικά θα επέλθει, στάση πληρωμών λόγω μακροχρόνιας στασιμότητας του ΑΕΠ. Η εξέλιξη αυτή θα αποβεί καταστρεπτική για την ευημερία της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και θα θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα του ευρώ.

γ) Το «σενάριο της σωτηρίας», προβλέπει ότι η κυβέρνηση υιοθετεί τις πολιτικές του πρώτου σεναρίου ταυτόχρονα με επιθετική πολιτική αξιοποίησης της ακίνητης κρατικής περιουσίας. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι να προεξοφληθεί από τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές η εξόφληση μέρους του δημόσιου χρέους. Αυτή η, μη αναμενόμενη, θετική εξέλιξη οδηγεί στην προσδοκία ότι, αργά ή γρήγορα, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ θα υποχωρήσει και απομακρύνει το καταστρεπτικό, για την ευημερία του ελληνικού λαού, ενδεχόμενο της στάσης πληρωμών. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σκόπιμο: Πρώτον, να γίνει μια προσπάθεια αποτίμησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Δεύτερον, να εξεταστούν οι τρόποι αξιοποίησής της και τα δυνητικά έσοδα του Δημοσίου. Τρίτον, να αποτυπωθεί η δυναμική του δημοσίου χρέους σε βάθος χρόνου (π.χ. για την επόμενη δεκαετία) λαμβάνοντας υπόψη αυτόν τον παράγοντα.

Εντείνεται η ύφεση στο βΆ εξάμηνο

Η κλιμάκωση της προσπάθειας στην τελική ευθεία για την επίτευξη του στόχου για το δημοσιονομικό έλλειμμα, οι πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες γύρω από τις προωθούμενες-σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις εν μέσω και της προεκλογικής περιόδου για τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση και τέλος, η κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος και ο αντίκτυπός του, αναμένεται να καθορίσουν την οικονομικές εξελίξεις μέχρι το τέλος του 2010, αλλά και τις προοπτικές του 2011, επισημαίνει το ΙΟΒΕ.

Δεδομένου του δυσμενούς οικονομικού κλίματος και καθώς δεν έχουν γίνει ακόμα αισθητά τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων που απαιτούν χρόνο ωρίμανσης, το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι η ύφεση θα ενταθεί στο τρέχον εξάμηνο, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στην περιοχή του 3,5% το 2010.

Δυσμενείς επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Η αυξανόμενη υποχώρηση της ζήτησης και της οικονομικής δραστηριότητας, η αβεβαιότητα για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και των συνεπειών αυτού του γεγονότος και η - ορισμένες φορές προτρέχουσα - ανησυχία, για το εύρος και το περιεχόμενο των προωθούμενων μεταρρυθμίσεων, έχουν αναπόφευκτα αρνητικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας.

Παρότι η ανεργία αυξήθηκε οριακά το βΆ τρίμηνο φέτος σε σχέση με το πρώτο, από το 11,7%, στο 11,8%, εντούτοις η διαφορά της με το ίδιο τρίμηνο του 2009 διευρύνθηκε, φθάνοντας τις 2,9 εκατοστιαίες μονάδες.

Η ενίσχυση της ανεργίας οφείλεται πρωτίστως στην επιταχυνόμενη μείωση της απασχόλησης (-2,3% στο β΄τρίμηνο σε σύγκριση με πέρυσι), αλλά και στη συνεχή διεύρυνση του εργατικού δυναμικού, που από τις αρχές του 2010 έχει ξεπεράσει τα πέντε εκατομμύρια άτομα, αυξάνοντας την πιθανότητα δημιουργίας «νέων» ανέργων.

Αυτές οι επιβαρυντικές για την αγορά εργασίας τάσεις αναμένεται να διατηρηθούν και στη συνέχεια του 2010, αίροντας ακόμα και εποχικές επιδράσεις που διαχρονικά ευνοούσαν την απασχόληση και οδηγώντας την ανεργία ελαφρά υψηλότερα από το 12% στο σύνολο του έτους, αλλά πάνω από 13,5% το 2011.

27 comments:

 1. Μάλιστα, άλλοι καραγκιόζηδες και αυτοί, πουλήστε τα πάντα να ξελασπώσουμε. Φώναζε ο Γκάπ γιά τις τράπεζες και τα λεφτά που τους έχωσε ο Μπουχέσας (28 δις), και τώρα τους χώνει 50 δις, αλλά,
  αλλά
  αλλά
  Ελαβε διαβεβαίωση ο Παπακωνσταντίνου ότι θα ενισχύσουν οι τράπεζες τη ρευστότητα της αγοράς. Ξανατρίχες δηλαδή.

  Η λύση είναι η πτώχευση, και οδηγός η Αργεντινή. Ο Σκιόππα που ήρθε μετα βαϊων και κλάδων ως σύμβουλος του Γκάπ, τόγραψε χθές σε άρθρο του στους Φαϊνανσιαλ Τάϊμς. Και ο Γκάπ με τον Π"κωννου μας δουλεύουν.

  Μόνο που όταν θά πτωχεύσουμε θάχουμε και στην πλάτη τα 110 δις του μνημονίου. Στην υγειά σου Παρμενίδη γίγαντα!!!

  ReplyDelete
 2. Μη χάνετε ποτέ την απελπισία σας, κάποιο λόγο θα βρείτε να είστε απαισιόδοξοι...

  ReplyDelete
 3. Μπράβο ρε συ άναξ σε λίγο θα φτάσεις τον κομφούκιο σε απελπισία.

  ReplyDelete
 4. ενδιαφέροντα τα όσα λέει το ΙΟΒΕ κυρίως ότι ζητείται αναπτυξιακό σχέδιο. σε πολλά σημεία μπορεί κανείς να διαφωνήσει πχ η εμμονή με τη δημόσια περιουσία. σημαντική η αξιοποίηση της αλλά όχι πανάκεια

  ReplyDelete
 5. των οικιών υμών εμπιπραμένων υμείς άδετε...

  προσωπικά και προς ώρας δεν έχω καμία στεναχώρια. Τούτο το μπορντέλο όμως η χώρα μας δε θα μπορέσει ποτέ να γίνει μπορντέλο σωστό με πελατεία και έσοδα.΄

  Και οι πρώτοι που θα την πληρώσουν είναι οι - κατά Παρμενίδη - κλεπταποδόχοι της Γ700.

  Και μιά και τόφερε η κουβέντα (το ανέφερε και ο ΣΕΡ), οι γενικεύσεις κομένες. Εγώ δεν έχω φάει ούτε δραχμή ούτε ευρώ από το Ελληνικό κράτος. Αν ο Παγκαλος, και οι θαυμαστές του όπως ο Παρμενίδης και λοιποί έχουν κλέψει και τσουβαλιάζοντας τα όλα αισθάνονται ξαλάφρωμα της ενοχής τους ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥΣ. ΚΑΘΕ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΕΧΩ ΒΓΑΛΕΙ ΕΙΝΑΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΙΔΡΩΤΑ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΤΕΡΜΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ.

  ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΌ ΤΟΥΣ ΛΕΩ ΝΑ ΠΑ ΝΑ ΜΑΜΗΘΟΥΝ ΜΕ 5 ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΤΑ ΑΡΚΟΥΔΕΣ. ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΑΛΛΟΘΙ ΟΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ, ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ (ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΟΜΩΣ.... ΞΑΝΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΚΑΙ ΦΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ ΤΗΝ ΑΡΧΗ). ΚΑΙ ΟΣΑ ΦΑΓΑΝΕ ΚΑΛΩΣ ΦΑΓΩΜΕΝΑ.

  ΤΙ ΛΕΤΕ ΡΕ ΨΕΥΤΑΡΑΔΕΣ, ΡΕ ΑΛΗΤΑΡΑΔΕΣ ΡΕ ΚΛΕΦΤΑΡΑΔΕΣ;;;

  ReplyDelete
 6. apologies for the off topic comment, just continuing the comments from previous post.

  ReplyDelete
 7. http://www.youtube.com/watch?v=VjLrLt5LOLs

  Πάρτε τα και από τον Ηλιόπουλο.

  ReplyDelete
 8. Καλά ντε δεν σε είπα και καμπούρη...Πάντως προσωπικά αυτό το στυλ γκρινιάρικου ελληνικού λόγου που τα βλέπει όλα μαύρα και άραχνα δεν μου πάει. Αλλά αυτά είναι θέματα γούστου.

  Σε κάθε περίπτωση οι πρώτοι που την πληρώνουν από την κρίση είναι οι κλέφτες της γενιάς του πολυτεχνείου που θα τους κοπούν τα προνόμια. Κάτσε τώρα να δεις τι θα πάθουν όλοι οι κοπρίτες ακάλυπτοι διαφθορείς που περιμένουν να λάβουν από τον αναπτυξιακό εδώ και κάτι χρόνια. Πολύ θα γελάσω

  ReplyDelete
 9. Δεν το νομίζω. Οι δηλώσεις τύπου Πάγκαλου σε αυτούς (γενιά Πολυτεχνείου) ΚΥΡΙΩΣ δίνουν συγχωροχάρτι. Εντάξει κλέψαμε όλοι αλλά από δώ και μπρός όλα θα γίνουν σωστά.
  (Εν τω μεταξύ αυτά τα καλόπαιδα έχουν μαζέψει από καμιά 10ριά ακίνητα οπότε, ε και να πληρώσουν και κατιτίς δεν τρέχει κάτι). Και να κοπούν κάποια προνομιάκια όλο και κάποιο φαντ θα δουλεύει γιά πάρτη τους. Εξάλλου οι περισσότεροι εξ αυτών προλάβανε να συνταξιοδοτηθούν τελευταία με συντάξεις και εφ απαξ μαμούθ, οπότε τι ανάγκη έχουν (Τράπεζα Ελλάδος πχ κάτω απο 200000 ευρώ δεν πήρε κανείς).

  Επιπλέον, διευκρινίζω ότι με τον όρο "γενιά Πολυτεχνείου" εννοώ όχι ηλικιακά, αλλά τα λαμόγια της ηλικίας αυτής που εκμέταλλεύτηκαν το πολυτεχνείο γιά να πλουτίσουν και να ευημερήσουν (από Δαμανάκη και Παπουτσή μέχρι όπου φαντάζεστε).

  ReplyDelete
 10. Πάλι καλά που αφιέρωσαν στο τέλος-τέλος της μελέτης δυο λόγια για την αύξηση της ανεργίας, εν μέρει λέει από την αύξηση του εργατικού δυναμικού (μεγαλύτερη παπάρα δεν έχει ξαναγραφτεί σε μελέτη του ΙΟΒΕ).

  Το ΙΟΒΕ βέβαια έχει παράδοση στις μη ρεαλιστικές ως εντελώς άστοχες μελέτες εδώ και πολλά χρόνια. Οι "επιστήμονες" που συνέταξαν αυτή για παράδειγμα, "ξέχασαν" να συμπεριλάβουν στα 3 σενάρια που περιγράφουν την αύξηση της ανεργίας και τη μείωση του αγοραστικού δυναμικού της μέσης ελληνικής οικογένειας.

  Δηλαδή τι πιστεύουν, ότι ξαφνικά όλες οι επιχειρήσεις θα αρχίσουν να εξάγουν σαν τρελές και οι "ιθαγενείς" εδώ θα αγοράζουν αποκλειστικά και μόνο κινέζικα και λαθραία;

  Και επίσης, αφού είναι φανερό ότι η διαχείριση των δημοσιοοικονομικών και των φοροεισπρακτικών του κράτους είναι για τα μπάζα, τότε αφού ξεπουλήσουμε μέχρι και τα βουνά και τις λίμνες της χώρας σε ξένους "επενδυτές", τι θα μείνει για το κράτος; Από που θα κάνει την κοινωνική πολιτική; Όταν λένε πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας, εννοούν το ΕΣΥ ή να καταργηθεί και αυτό, στα πρότυπα των ΗΠΑ όπου 1 στους 5 ανθρώπους είναι άνεργος, ανασφάλιστος και δεν του παρέχεται ούτε ασπιρίνη;

  Ας σοβαρευτούνε, και οι "επιστήμονες" του ΙΟΒΕ, και ο κάθε Μίχαλος, και ο κάθε αρχιλαμόγιος φοροφυγάς που από απόψε θα κάνει κωλοτούμπες από τη χαρά του (μόλις ψηφιστεί ο νόμος της περαίωσης), και ας σταματήσουν να τρίβουν τα χέρια τους χαρούμενοι. Η κρίση κάποια στιγμή θα περάσει, αργά ή γρήγορα, και τότε όλοι θα έχουν να δώσουν εξηγήσεις για αυτά που κάνουν και λένε σήμερα.

  ReplyDelete
 11. "Η κρίση κάποια στιγμή θα περάσει"

  Eντάξει ένα συναχάκι είναι.Με πέντε jageconomics(μια στο καρφί και μια στο πέταλο),τη ξεπετάξαμε.

  ReplyDelete
 12. "τότε αφού ξεπουλήσουμε μέχρι και τα βουνά και τις λίμνες της χώρας σε ξένους "επενδυτές""

  E, τότε θα αρχίσουμε να τργουδάμε:
  έχετε γειά βρυσούλες,
  λόγγοι,βουνά, ραχούλες,
  έχε γειά καημένε κόσμε..

  ReplyDelete
 13. @normad

  της στραβής ψ.λής οι τρίχες της φταίνε.

  ReplyDelete
 14. @normad

  Τέτοια λες και θα με κατηγορήσει ο parmenides ότι σας έχω κολλήσει όλους "σιναχάκι" απαισιοδοξίας.

  Εκτός αν μας έχει κολλήσει ο parmenides όλους παραληρηματικό πράσινο πυρετό (ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω...)

  ReplyDelete
 15. Jaga

  Min trelenesai

  Ayto pou leei o IOBE einai:

  Ergatiko dynamiko = apasxoloumenoi + anergoi

  (A trimino 2010) Ergatiko dynamiko = 4,425,625 + 586,768 = 5,012,393

  (B trimino 2010) Ergatiko dynamiko = 4,426,992 + 594,033 = 5,021,025

  I monadiki fora pou to ergatiko dynamiko kseperase ta 5 ekatomyria stin Ellada apo to 2005 itan to G’ Trimino tou 2009.

  I dieyrinsi loipon pou leei o IOBE isxyei alla einai oriaki, kai to simantikotero einai I synthesi tis, diladi megalytero baros peftei stin katakoryfi ayksisi tis anergias (apo meso oro 2009 ton 471,107 se meso oro protou eksaminou tou 2010 tous 887,417).

  Episis I dieyrinsi ofeiletai kais stin oriaki ptosi tou mi oikonomika energou plythismou, o opoios bebaia akoma dystyxos paramenei ypsyloteros to B trimino tou 2010 apo to A trimino tou 2005 (4,280,480 enanti 4,267,211).

  Telos exei endiaferon na dei kaneis tin ptosi tou apasxoloumenou plythysmou to B Trimino tou 2010 se 4,426,992 enanti 4,531,917 to antistoixo trimino tou 2009).

  Ta dyo teleytaia stoixeia ypodeiknyoun oti I meiosis tou apasxoloumenou prosopikou, an ti sysxetisoume me ti dimografiki synthesi tou ergatikou dynamikou, tis ekselikseis sto asfalistiko kai tin oikonomia, ofeiletai kyrios sti maziki syntaksiodotisi megalon omadon tou plythismou, tin epanentaksi mikron omadon logo tis katargisis diaforon paroxon / epidomaton aergias, kai tin kathizisi sti dimiourgia h/kai diatirisi theseon ergasias.

  To pio anysyxitiko apo ola einai bebaia to poly mikro pososto symmetoxis stin agora ergasias (labour force participation rate LFP), opou gia to 2010:

  LFP = analogia (ergatiko dynamiko / synolikos plythysmos 15-65 eton) = 55.4% !!!

  Me liga logia, apo aytous pou mporoun na doulepsoun sxedon 1 stous 2 Ellines doyleyei, I psaxnei gia douleia, I psaxnei kai de briskei (anergos).. O allos pernei syntaksi zois ki epidomata diarkeias.

  ReplyDelete
 16. @rat799

  Όταν πρόκειται για λιγότερο από 8 στα 5.000 δηλαδή 0,17% μιλάμε για στατιστικό σφάλμα, όχι για δεδομένο από όπου μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα. Πρόκειται για τουλάχιστον αντιεπιστημονική και ερασιτεχνική ανάγνωση στατιστικών δεδομένων, για να μην πω κακόβουλη (εκούσια) παρερμηνεία των δεδομένων.

  Για να καταλάβουμε τι εννοούμε, ας σκεφτούμε πόσες χιλιάδες πιτσιρικάδες δούλεψαν εκείνη την περίοδο στην επιχείρηση του μπαμπά ή του θείου, ως ωρομίσθιοι με ΙΚΑ (για να μη θεωρηθούν "μαύρη" εργασία), ως σερβιτόροι, ταμίες, κτλ. Μιλάμε για αυτονόητα πράγματα, που κάποιοι τα διαβάζουν και τα βαφτίζουν "ανάπτυξη" ή "βελτίωση" στα ποσοστά ανεργίας, όπως τους βολεύει, ποντάροντας στον αγράμματο κόσμο που τους πιστεύει.

  Επίσης, το να είναι χαμηλός ο δείκτης LFP είναι κάτι που ΘΕΛΟΥΜΕ σε μια ανεπτυγμένη κοινωνία, γιατί αυτό σημαίνει ότι οι μητέρες δεν αναγκάζονται να λείπουν από το σπίτι δουλεύοντας, οι νέοι σπουδάζουν χωρίς αναγκαστικά να εργάζονται για να τα βγάλουν πέρα και οι νέοι δεν δουλεύουν όπου-όπου χωρίς να το ψάξουν, πετώντας στο καλάθι των αχρήστων σπουδές και πτυχία.

  Ο ΙΟΒΕ και το ΕΒΕΑ θα έπρεπε να κάνουν πρώτα κάποιες μελέτες για τις επιχειρήσεις που εκπροσωπούν, μια και αρέσκονται στα νούμερα. Πόσες π.χ. από αυτές βάρεσαν πτώχευση μέσα στα τελευταία 2 χρόνια, διώχνοντας τους υπαλλήλους τους ΑΠΛΗΡΩΤΟΥΣ και μην καταβάλλοντας ούτε ευρώ σε βεβαιωμένους φόρους και πρόστιμα. Πόσοι από τους "πτωχευμένους" ιδιοκτήτες των εταιριών αυτών άνοιξαν πάλι σε ένα 6μηνο νέα επιχείρηση, ακολουθώντας ακριβώς την ίδια τακτική; Ή πόσο είναι το πραγματικό ποσοστό κέρδους σε προϊόντα εντός και εκτός Ελλάδας, από τις ίδιες επιχειρήσεις (π.χ. γαλακτοκομικά);

  Ας κοιτάξουν πρώτα τα του οίκου τους και μετά ας ανοίξουν και κανένα βιβλίο να μάθουν Στατιστική (μπορώ να τους προτείνω αρκετά βιβλία).

  ReplyDelete
 17. rat700,
  Jaga,

  Πολύ ωραία και υψηλής ποιότητας τα δύο τελευταία σχόλιά σας,παρότι ο αφόρητος διδακτισμός του Jaga αδικεί τις απόψεις του.

  ReplyDelete
 18. Jaga

  ενίσχυση της ανεργίας = ayksisi tou deikti, oxi beltiosi. An se mperdepse isos tha mporousan na to grapsoun kalytera.

  Epi tis arxis o deiktis LFP einai kenos periexomenou an de laboume ypopsi 2 themeliodi kritiria:

  1) poia i synthesi tou mi energou plithismou
  2) poia einai ta domika xaraktiristika tou koinonikou kratous kai o bathmos eksartisis tis xrimatodotisis tou apo ton energo plithismo

  dld

  oson afora to 1) an o LFP einai xamilos giati exoume pollous foitites kai egkyes miteres paei sto diaolo. Otan exeis omos 215.000 proorous kai anapirous syntaksiouxous mono sto IKA (2006) kai allous 25.000 neous tetoious na prostithentai etisios mono sto IKA – en elleipsi barias viomixanias kai 10% pano apo to meso oro tis EE se sxesi me to ergatiko dynamiko mono apo to IKA – xoris na symperilabeis alles katigories paroxo-epidomato-aergo-katigorion, otan exeis deikti plithismiakis ayksisis 1%, ki otan exeis kai ena deikti mayris ergasias 27%-30%, tote poso kalos einai enas 50/50 deiktis LFP?

  Oson afora to 2) basei ton parapano endeiktika: exeis ton ipsilotero bathmo eksartisis (dependency rate paidio/ilikiomenon pros energo ergatiko dynamiko) stin ONE, exeis to kalytero antapodotiko syntaksiodotiko kai paroxokentriko systyma stin ONE (se epipedo synolikou eisodimatos os pososto tou mesou misthou oloklirou tou asfalistikou biou), exeis olo kai xamilotera pososta apasxoloumenon, exeis synexi enisxysi tie anergias, exeis dimografiki giransi, exeis kai disoionous makrooinomikous kai xrimatooikonomikous deiktes gia tonosi reystotitas, kinisi tis agoras kai dimiourgias neon theseon ergasias,

  Tote poso kalos kai poso biosimos einai enas 50/50 deiktis LFP?

  Kai se teliki analysi, poio einai to ithos pou theloume na kalliergisoume os nea Ellada, nea epoxi? Douleia = sklavia I douleia = ygeia, aksia, eytyxia?

  O IOBE kala ta leei kai oi analyseis tou einai poly kala tekmiriomenes. Ta policy recommendations einai thema kritikis, apopseon kai syzytisis, alla I methodologia tou toulaxiston gia ta ellinika dedomena einai aksia empistosynis.

  Gia ton EBEA den ksero den omilo. Alla min ta bouzouriazoume ola all in one.

  ReplyDelete
 19. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 20. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 21. jaga

  σκεψου όμως και πόσες χιλιάδες δούλεψαν χωρίς ΙΚΑ.....

  Στην Ελλάδα γιά να καταγραφείς ως άνεργος πρέπει να συντρέχουν κάποιες προυποθέσεις, άρα ο πραγματικός αριθμός των ανέργων είναι μεγαλύτερος από τον επίσημο

  ReplyDelete
 22. @ser:

  Αν θεωρείς υγιή οικονομία τη μαύρη εργασία, αυτό είναι δικό σου θέμα. Επίσης το ίδιο εύκολα μπορούμε να πούμε ότι ο ενεργός πληθυσμός που μπορεί να εργαστεί είναι 1-2 εκατ. περισσότεροι, αν θεωρήσουμε πως η παιδική εργασία είναι ΟΚ. Ότι κάνουν δηλαδή στην Ινδία και στο Πακιστάν, που θεωρούνται παράδεισοι φθηνού και ανασφάλιστου εργατικού δυναμικού.

  Σωστό το δεύτερο, για την πραγματική ανεργία. Όλοι μιλάνε για ανεργία 12-13% όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι στην πραγματικότητα είναι πάνω από 20% πλέον. Και αυτό, χωρίς να υπολογίζουμε ως ημι-άνεργους αυτούς που από φέτος δουλεύουν με υποχρεωτικό ρεπό 1/5 ή με ημιαπασχόληση και μειωμένες αποδοχές. Οι τελευταίοι μάλιστα θεωρούνται "ιδανικοί" γιατί ενισχύουν την "κινητικότητα" στην αγορά εργασίας (έτσι λένε τώρα τις απολύσεις).

  ReplyDelete
 23. @rat700
  "Kai se teliki analysi, poio einai to ithos pou theloume na kalliergisoume os nea Ellada, nea epoxi? Douleia = sklavia I douleia = ygeia, aksia, eytyxia?"

  Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία των όσων, με άριστο και επιστημονιμό τρόπο, αναλύεις.Θα μπορούσαν να συμπυκνωθούν στο σλόγκαν: "αξιώστε την εργασία".

  ReplyDelete
 24. @rat700

  Δεν ξέρω από που τα έκανες copy-paste όλα αυτά που αράδιασες, πάντως δεν απάντησες σε τίποτα από αυτά που επεσήμανα στο δικό μου σχόλιο.

  Λες:
  "...O IOBE kala ta leei kai oi analyseis tou einai poly kala tekmiriomenes...I methodologia tou toulaxiston gia ta ellinika dedomena einai aksia empistosynis..."

  Θεωρείς σωστή δικαιολογία την εξαγωγή συμπεράσματος από νούμερα της τάξης του 0,17% επί του συνόλου; Έχεις υπόψη σου κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία ή στατιστική θεωρία που να αιτιολογεί αυτή την άποψη ή απλώς λες αυτό που θέλεις να πιστεύεις; Ξέρεις τι σημαίνει hypothesis testing και τα όρια που χρειάζονται για να θεωρήσεις κάτι σωστό ή λάθος στατιστικά; Γιατί στο ΙΟΒΕ φαίνεται ότι δεν το γνωρίζουν.

  Επίσης λες:
  "...Kai se teliki analysi, poio einai to ithos pou theloume na kalliergisoume os nea Ellada, nea epoxi? Douleia = sklavia I douleia = ygeia, aksia, eytyxia?.."

  Όταν κάποιος καταφεύγει στην ηθική για να δικαιολογήσει πολιτικές αποφάσεις, τότε σημαίνει πως δεν έχει επιχειρήματα. Η δουλειά είναι απασχόληση με κάτι που ξέρεις και σου αρέσει, κάτι στο οποίο είσαι καλός και οι υπόλοιποι σε πληρώνουν να το κάνεις, ως υπηρεσία ή παραγωγή προϊόντος. Δεν είναι ούτε σκλαβιά, ούτε η απόλυτη ευτυχία. Είναι μέσο επιβίωσης, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτά τα ψευτοδιλήμματα είναι για ανώριμες κοινωνίες και για πολίτες με μυαλό παιδιού 5 ετών (ίσως σε αυτό να έχεις δίκιο για τους Έλληνες). Αν τώρα το όνειρο των "αγορών" είναι πολίτες που δουλεύουν 15 ώρες την ημέρα και πληρώνονται για 5 κι αν τους αρέσει, τότε έχεις δίκιο ότι είναι σκλαβιά και εκμετάλλευση - αλλά δεν βλέπω να το καταδικάζει κανείς, το αντίθετο θα έλεγα.

  Η "μελέτη" του ΙΟΒΕ δεν προτείνει τίποτα συγκεκριμένο. Αντιθέτως, λέει το γνωστό τροπάριο για "γρήγορες μεταρρυθμίσεις" και "νέα μέτρα", χωρίς να λέει ποια είναι αυτά. Είτε δεν τα γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι, είτε φοβούνται να τα πούνε γιατί ξέρουν ότι θα φανούν γραφικοί και ανόητοι. Όταν πιστεύεις ότι η χώρα θα σωθεί ξεπουλώντας ότι κινείται, πετά ή αναπνέει, τότε δεν χρειάζεται να τα σχολιάζουμε καν. Σαν να λέμε ότι κάποιος που δεν τα βγάζει πέρα με το στεγαστικό του δάνειο, πουλά την κουζίνα ή το μπάνιο μπας και ξεχρεώσει. Μόνο που δεν έχει σκεφτεί τι θα κάνει χωρίς αυτά.

  Και ένα τελευταίο, γιατί πρέπει να το επισημάνω σε αυτά που έγραψες. Έχουμε βαρεθεί να ακούμε για το κόστος των αναπήρων, των πρόωρα συνταξιοδοτημένων, των παππούδων που θέλουν φάρμακα και δεν ψοφάνε γρήγορα να τελειώνουμε. Οι λύσεις είναι δύο: είτε η πολιτεία βρίσκει τα λαμόγια και τους κόβει φάρμακα και σύνταξη, είτε εφαρμόζει υποχρεωτική ευθανασία μετά τα 65. Ήμαρτον πια, να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι.

  Και στο κάτω-κάτω, ούτε εγώ γουστάρω να πληρώνω τον κάθε μαϊμού ανάπηρο, αλλά το -20% στις συντάξεις και στους μισθούς του δημοσίου απέφερε μόλις και μετά βίας 4-5 δις ευρώ εξοικονόμηση, η οποία εξανεμίστηκε σχεδόν αμέσως. Δηλαδή όλο το κόστος των μισθών και συντάξεων είναι 25-30 δις, μέσα σε ένα δημόσιο χρέος 15 φορές παραπάνω; Για αυτή την κλίμακα συζητάμε; Να "εκκαθαρίσουμε" με συνοπτικές διαδικασίες (κόβοντας συντάξεις και φάρμακα) όλο το γηρασμένο πληθυσμό, για να εξοικονομήσουμε το 1/20 ή λιγότερο για τα τοκογλυφικά μας δάνεια;

  Όχι τίποτα άλλο, να ξέρουμε αν μιλάμε σοβαρά ή αν κάνουμε πλάκα.

  Είπαμε, αν δεν σοβαρευτούμε και αν δεν δούμε πραγματικά το πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις, θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε "μελέτες" τύπου ΙΟΒΕ και ΕΒΕΑ που είναι επιπέδου 1ετούς φοιτητή Οικονομικών, και οι υπόλοιποι τις πιστεύουν κιόλας.

  ReplyDelete
 25. jaga
  ωρες ωρες αναρωτιεμαι αν εχεις παραισθησεις

  Ειδες να ειπα πουθενα οτι η μαυρη εργασία ειναι υγιής ?
  Είναι όμως μιά πραγματικότητα στην Ελλάδα και όχι στο Πακιστάν

  Κι εσύ ο ίδιος στη 2η παράγραφό σου συμφωνείς οτι υπάρχει ανασφάλιστη εργασία

  ReplyDelete
 26. Jaga

  o Adam Smith, o Milton Keynes, o Karl Marx kok itan kata basi ithikoi filosofoi (moral philosophers).

  Diabase ena poly oraio arthro pou egrapse prin kamposo kairo o David Brookes stoys NYT, "The Return of History". to arthro to postare o Mesout se paliotero comment:

  http://www.nytimes.com/2010/03/26/opinion/26brooks.html?ref=davidbrooks

  Ta stoixeia einai ola diathesima sto www.statistics.gr des sti basi dedomenon to domain Agora Ergasias / Apasxolisi - Anergia / Erg.Dynamiko (fylo,...) - to teleytaio link tis katigorias.

  Des episis sto site tou IKA tis etisies ektheseis statistikon asfalismenon / syntakseon - paei mexri 2006.

  Des episis to site tis Eurostat, edo exei polla gia na ta baleis ta data kato, alla mporeis na ksekiniseis katarxas apo to ESSPROS (quote: "ESSPROS is a common framework which enables international comparison of the administrative national data on social protection. It provides a coherent comparison between European countries of social benefits to households and their financing").

  Doulepse ta noumera kai tha deis pos bgainoun apo monos sou. De xreiazetai na kaneis copy paste, na diabaseis ta noumera kai na bgaleis ta symperasmata monos sou xreiazetai pano apola.

  ReplyDelete
 27. Ενώ η Ιρλανδία, το θαύμα του νεοφιλελευθερισμού με τις πλήρως ελαστικές σχέσεις εργασίας δεν έχει κανένα πρόβλημα.
  Διαβάστε το άρθρο για την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας http://leftengineers.wordpress.com/2010/09/23/antagonistikotita

  Δεν χρειαζόμαστε fast truck για την ανάπτυξη http://leftengineers.wordpress.com/2010/10/02/investingreece
  Ούτε κατάργηση κάθε έννοιας δημοσίου συμφέροντος http://wp.me/phScz-DW
  Αυτά που λένε δεν είναι επανάσταση των αυτονόητων αλλά επανάσταση των ανόητων http://leftengineers.wordpress.com/2010/09/28/autonoito

  ReplyDelete