Wednesday, January 13, 2010

EU Report on Greek Government Deficit and Debt Statistics.

Capital, 13/1/2010

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία εξετάζει τους λόγους της αναντιστοιχίας των ελληνικών στατιστικών στοιχείων αποκαλύπτει «αμφίσημες εξουσίες αξιωματούχων», ακατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και, σε κάποιες περιπτώσεις, συλλογή στατιστικών στοιχείων μέσω... τηλεφώνου.

Η Κομισιόν, στην έκθεση η οποία θα παραδοθεί στους Υπουργούς Οικονομικών στο επόμενο ECOFIN, κατακεραυνώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες-και όχι μόνο- τις οποίες κατηγορεί για έλλειψη υπευθυνότητας. Σημειώνεται πάντως η διευκρίνηση της Κομισιόν σήμερα οτι η μη επικύρωση των στατιστικών στοιχείων για την Ελλάδα δε σημαίνει απαραίτητα και μια ανοδική αναθεώρηση του ελλείματος.

“Το γεγονός πως η Eurostat δεν έχει επικυρώσει αυτά τα στοιχεία δε σημαίνει απαραίτητα πως τα τελικά νούμερα θα είναι μεγαλύτερα,” δήλωσε σχετικά εκπρόσωπος της Κομισιόν σύμφωνα με το Reuters.

Τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης, όπως τα καταγράφει η Κομισιόν, είναι τα εξής:

«Η παρούσα έκθεση ανταποκρίνεται στο συμπέρασμα του Συμβουλίου ECOFIN της 10ης Νοεμβρίου 2009, το οποίο κάλεσε την Επιτροπή να εκπονήσει μια έκθεση σχετικά με τα ανανεωμένα προβλήματα στα ελληνικά δημοσιονομικά στατιστικά στοιχεία. Το Συμβούλιο κάλεσε επίσης την Επιτροπή να προτείνει τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε αυτή την κατάσταση.

Η Επιτροπή θα ανταποκριθεί σε αυτή την τελευταία πρόσκληση στο πλαίσιο της σύστασης για μια απόφαση του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 126 (9) TFEU και ενός σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των ελληνικών στατιστικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης.

Στις 2 και 21 Οκτωβρίου 2009, οι ελληνικές αρχές διαβίβασαν δύο διαφορετικές ομάδες πινάκων Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) στην Eurostat, οι οποίοι καλύπτουν το δημόσιο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος για την περίοδο 2005-2008, καθώς και μια πρόβλεψη για το 2009.

Στην κοινοποίηση της 21ης Οκτωβρίου, το ελληνικό δημόσιο έλλειμμα για το 2008 αναθεωρήθηκε από 5,0% του ΑΕΠ (το ποσοστό που αναφέρθηκε από την Ελλάδα, και έχει δημοσιευθεί και επικυρωθεί από τη Eurostat τον Απρίλιο του 2009) σε 7,7% του ΑΕΠ.

Ταυτόχρονα, οι ελληνικές αρχές, αναθεώρησαν επίσης το προβλεπόμενο έλλειμμα για το 2009 από 3,7% του ΑΕΠ (το νούμερο που αναφέρθηκε την άνοιξη) στο 12,5% του ΑΕΠ, αντανακλώντας μια σειρά από παράγοντες (ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης, δημοσιονομικές διολισθήσεις σε ένα εκλογικό έτος και αποφάσεις λογιστικής).

Σύμφωνα με τις κατάλληλες ρυθμίσεις και τις πρακτικές, αυτή η έκθεση ασχολείται μόνο με τις εκτιμήσεις των στοιχείων του παρελθόντος. Αναθεωρήσεις αυτού του μεγέθους στους εκτιμώμενους κυβερνητικούς δείκτες δημοσίου ελλείμματος ήταν εξαιρετικά σπάνιες σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά έχουν γίνει για την Ελλάδα σε πολλές περιπτώσεις. Αυτές οι πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις αποτελούν ένα παράδειγμα της έλλειψης ποιότητας των ελληνικών δημοσιονομικών στατιστικών (και των μακροοικονομικών στατιστικών στοιχείων εν γένει) και δείχνουν ότι η πρόοδος στην κατάρτιση των δημοσιονομικών στατιστικών στην Ελλάδα, και ο εξονυχιστικός έλεγχος των ελληνικών δημοσιονομικών στοιχείων από την Eurostat από το 2004 (συμπεριλαμβανομένων 10 επισκέψεων ΔΥΕ και 5 περιπτώσεις όπου υπήρχαν επιφυλάξεις σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων), δεν αρκούσαν για να φέρουν την ποιότητα των ελληνικών δημοσιονομικών δεδομένων στο επίπεδο των άλλων κρατών μελών.

Όσον αφορά την κοινοποίηση ΔΥΕ της 21ης Οκτωβρίου 2009, τα στοιχεία δεν έχουν επικυρωθεί από τη Eurostat και ένας σημαντικός αριθμός ερωτήσεων ανοιχτών θεμάτων εξακολουθούν να παραμένουν σε ορισμένους βασικούς τομείς, όπως τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, οι καθυστερούμενες πληρωμές για τα νοσοκομεία, καθώς και οι συναλλαγές μεταξύ κυβέρνησης και δημόσιων επιχειρήσεων.

Τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να επιλυθούν, και δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω αναθεωρήσεις του ελληνικού δημοσίου ελλείμματος και χρέους ιδιαίτερα για το 2008, αλλά πιθανώς και για τα προηγούμενα έτη».

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η αναθεώρηση των στατιστικών στοιχείων του ελληνικού ελλείμματος οφείλεται σε δύο διαφορετικά, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις συνδεόμενα προβλήματα: αυτά που σχετίζονται με τις στατιστικές αδυναμίες και τα προβλήματα που σχετίζονται με τις αποτυχίες των σχετικών ελληνικών οργανισμών με την ευρεία έννοια.

Η πρώτη δέσμη προβλημάτων αφορά τις μεθοδολογικές αδυναμίες και μη ικανοποιητικές τεχνικές διαδικασίες της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) και διάφορες άλλες υπηρεσίες που παρέχουν στοιχεία και πληροφορίες για την ΕΣΥΕ, ιδίως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) και το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ).

Η δεύτερη δέσμη προβλημάτων προκύπτει από την ακατάλληλη διακυβέρνηση, με κακή συνεργασία και έλλειψη σαφών αρμοδιοτήτων μεταξύ πολλών ελληνικών φορέων και υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τις κοινοποιήσεις ΔΥΕ, διάχυση προσωπικών ευθυνών, διφορούμενη ενδυνάμωση αξιωματούχων, απουσία γραπτών οδηγιών και τεκμηρίωσης, που αφήνουν την ποιότητα των δημοσιονομικών στατιστικών στοιχείων έκθετη σε πολιτικές πιέσεις και εκλογικές αναμετρήσεις. Ειδικότερα, η έκθεση έχει βρει αποδείξεις για:

• Σοβαρές παρατυπίες στις κοινοποιήσεις ΔΥΕ του Απριλίου και του Οκτωβρίου 2009, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής ανακριβών στοιχείων, καθώς και τη μη τήρηση των λογιστικών κανόνων και του χρονοδιαγράμματος της κοινοποίησης.

• Κακή συνεργασία μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών που εμπλέκονται στην κατάρτιση των στοιχείων ΔΥΕ, όπως και έλλειψη ανεξαρτησίας της ΕΣΥΕ και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από το Υπουργείο Οικονομικών

• Ένα θεσμικό πλαίσιο και ένα δημόσιο λογιστικό σύστημα ακατάλληλο για την ορθή αναφορά των στατιστικών στοιχείων ΔΥΕ, ιδίως μη διαφανή ή μη σωστά τεκμηριωμένη τήρηση λογιστικών βιβλίων, το οποίο έχει οδηγήσει σε πολλές, και σε ορισμένες περιπτώσεις σε σημαντικές αναθεωρήσεις των στοιχείων από τις ελληνικές αρχές για παρατεταμένο διάστημα.

• Έλλειψη λογοδοσίας στη συγκεκριμένη διάταξη των στοιχείων που χρησιμοποιείται στις κοινοποιήσεις της ΔΥΕ, (π.χ. απουσία έγγραφης τεκμηρίωσης ή πιστοποίησης σε ορισμένες περιπτώσεις, η ανταλλαγή δεδομένων μέσω τηλεφώνου)

• Ασαφείς ευθύνες και / ή έλλειψη υπευθυνότητας των εθνικών υπηρεσιών που παρέχουν τα βασικά δεδομένα ή συλλέγουν στατιστικά στοιχεία, σε συνδυασμό με την αμφίσημη ενδυνάμωση των υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι για τα δεδομένα. «Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι, εκτός από τα σοβαρά προβλήματα που παρατηρούνται στη λειτουργία άλλων περιοχών που εμπλέκονται στη διαχείριση των ελληνικών δημοσίων εσόδων και δαπανών, που δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας έκθεσης, το παρών πλαίσιο δεν εγγυάται την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την υπευθυνότητα των εθνικών στατιστικών αρχών.

Ειδικότερα, η επαγγελματική ανεξαρτησία της ΕΣΥΕ από το Υπουργείο Οικονομικών δεν είναι εξασφαλισμένη, κάτι το οποίο επέτρεψε την υποβολή της ΔΥΕ να επηρεάζεται από παράγοντες εκτός από τις κανονιστικές και νομικά δεσμευτικές αρχές για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών στατιστικών δεδομένων.

Τα όργανα ελέγχου που διαθέτει η Eurostat όσον αφορά την αύξηση της διαφάνειας των στατιστικών στοιχείων που συνδέονται με τη ΔΥΕ, ελέγχοντας την ποιότητα των δεδομένων στο πλαίσιο του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας και της δομής διακυβέρνησης, έδειξαν να υπόκεινται σε περιορισμούς ιδιαίτερα στην υπόθεση της Ελλάδας.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην Ελλάδα ξεπερνούν κατά πολύ αυτό που μπορεί να αντιμετωπίσει χρησιμοποιώντας μόνο τα στατιστικά εργαλεία παρακολούθησης που διαθέτει η Επιτροπή, η οποία σύμφωνα με τον κανονισμό 479/2009 δεν έχει εξουσία ελέγχου. Παρά τις συντονισμένες και συνεπείς προσπάθειες που πραγματοποιούνται από την Eurostat από το 2004 για να εξασφαλιστεί η τήρηση των ισχυόντων κανόνων και μεθόδων, η κατάσταση μπορεί μόνο να διορθωθεί με την αποφασιστική δράση της ελληνικής κυβέρνησης.

Οι ελληνικές αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν με αποφασιστικότητα όχι μόνο τα οφειλόμενα μεθοδολογικά ζητήματα, αλλά επίσης είναι ζωτικής σημασίας να θέσουν σε εφαρμογή διαφανείς και αξιόπιστες πρακτικές εργασίας μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών που εμπλέκονται, και να αναθεωρήσουν το θεσμικό πλαίσιο ώστε να εξασφαλίζεται η επαγγελματική ανεξαρτησία και την πλήρη λογοδοσία της ΕΣΥΕ και των άλλων υπηρεσιών που εμπλέκονται στον τομέα των στατιστικών δεδομένων της ΔΥΕ.

Αν οι θεσμικές αδυναμίες που εντοπίζονται στην παρούσα έκθεση δεν αντιμετωπιστούν και δεν υπάρξουν τα κατάλληλα σημεία ελέγχου, η αξιοπιστία των δεδομένων για το ελληνικό έλλειμμα και χρέος θα παραμείνουν αμφισβητήσιμα. Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί πλήρως να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ελληνικές αρχές με σκοπό να στηρίξει τις προσπάθειές τους για να βελτιωθεί η συλλογή και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων της κυβέρνησης, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες ελλείψεις και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στα ελληνικά στατιστικά στοιχεία».

34 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. Ακόμη η Εurostat, σε μια γλαφυρή περιγραφή των όσων διημεησαν μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου 2009, τα οποία οδήγησαν στις τεράστιες αναθεωρήσεις των μεγεθών, αναφέρει ότι ο πρώην γενικός γραμματέας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας κ. Μ. Κοντοπυράκης, μεταξύ άλλων, ήρθε κατ΄ επανάληψh σε επαφή με στελέχη της, την περίοδο μεταξύ 16 και 21 Οκτωβρίου, ισχυριζόμενος ότι τα στοιχεία της νέας κυβέρνησης για το έλλειμμα και το χρέος ήταν αποτέλεσμα πολιτικής παρέμβασης!

  please explain mr kontopyrakis

  As for Eurostat...

  ReplyDelete
 3. O γυαλός δεν είναι στραβός -εμείς στραβά αρμενίζουμε

  Σήμερα η ΕΚΤ έλουσε την Κατσέλη διότι με το νομοσχέδιο που θέλει να περάσει θα κλείσει η στρόφιγγα των δανείων

  Homo socialisticus

  ReplyDelete
 4. Πάει λοιπόν ο κος Τάδε και δίνει απεριόριστη ισχύ στην Κυβέρνηση (δηλαδή σε 150 άτομα) και αφαιρεί κάθε παράγοντα ελέγχου και λογοδοσίας.
  Η Κυβέρνηση έχει ξεκάθαρη άδεια να αγνοεί ακόμα και το Σύνταγμα.
  Δίνει επίσης πολύ μεγάλη ισχύ σε συνδικάτα που προωθούν τα συμφέροντα ορισμένων μόνο ομάδων (από τον κρατικό κορβανά, δηλαδή σε βάρος των υπολοίπων).

  Μετά από μερικά χρόνια έρχεται ο κος Τάδε και λέει "χρεοκοπήσαμε".

  Μα λογικό δεν ήταν; Γιατί η "έκπληξη"; Αφού ήταν αναμενόμενο και λογικό.
  Το πρόβλημα θα υπήρχε εάν ΔΕΝ είχε χρεοκοπήσει (θα ήταν μαθηματικό άτοπο, τελείως παράλογο πράγμα).

  Όλα αυτά που έχετε στο κύριο άρθρο σημειωμένα με κουκκίδες (bullet points), είναι ΠΑΓΙΑ και ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ χαρακτηριστικά του Κράτους (όχι μόνο του Ελληνικού, αλλά και των περισσοτέρων κρατικών τομέων στον πλανήτη).

  Το Κράτος ελέγχει ας πούμε 1.000 ευρώ και το πρόβλημα που δημιουργεί είναι ας πούμε 450 ευρώ χρέος. Τα δανείστηκε υποθηκεύοντας τα 1000 που είχε μαζέψει από φόρους.

  Εάν το Κράτος είχε υπό τον έλεγχό του μόνο 200 ευρώ αρχικά, τότε το πρόβλημα που θα δημιουργούσε θα ήταν αμελητέο και θα μπορούσε ο κοσμάκης να το καλύψει με ελάχιστες θυσίες.

  800.000 δημόσιοι υπάλληλοι ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  Τι λέτε ρε παιδιά... γιατί;

  Και χρειάζεστε πτυχία για να το πετύχετε αυτό; Δηλαδή ποια ειδική 4ετή εκπαίδευση χρειάζονται το 90% των δημοσίων υπαλλήλων; Ντοκτορά στη Φυσική; Τι να τα κάνετε; Ποια πτυχία; Οι περισσότεροι παίρνουν πτυχία που δεν έχουν καμία σχέση με εφαρμοσμένες επιστήμες ή πρακτικές (κάτι φιλολογικά, θρησκευτικά, διαχειριστικά, γενικά θεωρητικά κλπ - δηλαδή διάβασμα βιβλίων χωρίς κανένα αντικείμενο).

  Οπότε είναι το ίδιο με τους απόφοιτους γυμνασίου σε επίπεδο αγοράς.

  Εάν εγώ έχω επιχείρηση κλιματιστικών, ποια η διαφορά μεταξύ ενός αποφοίτου γυμνασίου και ενός πτυχιούχου φιλοσοφικής; Ποιον από τους δύο να προσλάβω; Όχι βέβαια αυτόν που θα μου κοστίσει "επίδομα πτυχίου" (φιλοσοφικής)...

  Τα ίδια και με τα οικονομικά. Προσπαθούν να λύσουν ξεκάθαρα προβλήματα έλλειψης χρημάτων με λόγια ή και με επιθέσεις σε αυτούς που παράγουν πλούτο (ιδιωτικό τομέα). Και δεν υπάρχει ούτε μία ευκαιρία οικονομικής ανάπτυξης (πχ επιδοτήσεις) που να μην την έχει κακομεταχειριστεί η Ελλάδα.

  Κι αυτό επειδή (όπως και η Αμερική που μπαίνει στην τελευταία της 20ετία) δεν έχετε αποφασίσει ακόμα τι θα κάνετε.
  Γίνετε είτε σοσιαλιστές, είτε καπιταλιστές. Το μέγιστο όριο ανάμειξης είναι 25-75.

  (πχ Γερμανία - καπιταλ. 75% / σοσιαλισμός 25%
  ή
  Παλιά Ουγγαρία - σοσιαλισμός 75% / καπιταλισμός 25%)

  Το 50-50 που επιχειρούν είναι καταστροφικό και προκαλεί και καυγάδες (δείτε τις σημερινές ΗΠΑ ή την Ισπανία).

  Πρέπει απλά να αποφασίσετε τι θα κάνετε. Οι "λύσεις συμβιβασμού" δεν λύνουν τόσο μεγάλα προβλήματα.

  Η Ευρώπη θα αναγκαστεί σε αυτή τη φάση να βοηθήσει την Ελλάδα (αλλιώς δεν θα βοηθούσε ήδη), αλλά όχι για δεύτερη φορά στο μέλλον.

  Προς τα πάνω πάμε σιγά σιγά ή προς τα κάτω;

  Γιατί;

  ReplyDelete
 5. Δε μου λέτε, για να εργαστεί κάποιος στη ΔΕΗ (field work), θεωρείται πιο ικανός ο Πτυχιούχος Γαλλικής Φιλολογίας (ΑΕΙ) από έναν απόφοιτο γυμνασίου που πήγε σε 2ετή σχολή ηλεκτρολόγων;

  Τι καθορίζει το ισχύον σύστημα προσλήψεων;

  Όχι τίποτ' άλλο δηλαδή, για να δω πόσο IQ έχουν οι "αρμόδιοι" που καθορίζουν τη δόμηση του κρατικού τομέα.

  ReplyDelete
 6. Αβλέρτος Αϊνστάιν
  «Ο θεός δεν παίζει ζάρια με το σύμπαν»
  Η κυβέρνηση πάλι παίζει… με την οικονομία.

  Σίγουρα οι ξένοι, ευρωπαίοι εταίροι και η διεθνής κοινότητα, δεν μας πιστεύουν. Με το δίκιο τους. Ας το βάλουμε στην άκρη, είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια είναι η ατολμία της κυβέρνησης να πάρει σκληρά αλλά αναγκαία μέτρα. Η απροσδιοριστία Παπανδρέου είναι ο μεγάλος κίνδυνος για το μέλλον της οικονομίας και της χώρας.

  Βέβαια, δεν υπάρχουν τυποποιημένες λύσεις, το πρόβλημα δεν είναι δομημένο, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και άλυτο. Τόλμη χρειάζεται, να πουν την αλήθεια στους πολίτες για τα χάλια της οικονομίας, να πάψει η κάθε Κατσέλη και ο κάθε Παπουτσής να δυναμιτίζουν την οικονομία με τον αμετροεπή ¨σοσιαλισμό¨ τους.

  ReplyDelete
 7. Το παιχνίδι που παίζεται είναι κατά βάση πολιτικό, όχι διαχειριστικό.

  Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι μεγάλο αλλά όχι το μοναδικό, ούτε το χειρότερο της Ευρωζώνης.

  Αυτό που έχει ανάγκη η ΕΕ από την Ελλάδα είναι η πραγματοποίηση μιας έστω μεγάλης τομής που λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις της ΕΕ για τις επόμενες δεκαετίες βάσει των συνθηκών και των χρηματοδοτικών της προγραμμάτων.

  (1) Περιβάλλον / πράσινη ανάπτυξη

  (2) Ασφαλιστικό

  Όσο για τα δημοσιονομικά, όσο κάνουμε πολιτική διαχείρισης ελλείμματος κι όχι διαχείρισης χρέους θα μιλάμε μόνο για μπαλώματα και θα τρώμε ξύλο κάθε τρεις και λίγο από διάφορους εντός κι εκτός.

  ReplyDelete
 8. @ xanoum mpourek

  το εύλογο ερώτημα σε σχέση με την έκφραση δυσαρέσκειας των ξένων για την Ελλάδα είναι το γιατί τώρα?

  1. μήπως γιατί θεωρούν ότι πρέπει να δείξουν στη νέα κυβέρνηση πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση ελπίζοντας ότι δε θα επαναπαφτεί όπως η προηγούμενη?

  2. Μήπως γιατί έτσι αποπροσανατολίζουν την προσοχή των πολιτών, των αγορών και της διεθνούς κοινότητας από τα δικά τους προβλήματα και λάθος επιλογές στον αποδιοπομπαίο τράγο που γίνεται η Ελλάδα?

  3. Μήπως γιατί υπάρχει ένα βαθύτερο πολιτικό πρόβλημα στην καρδιά της ΕΕ που χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία συγκεκριμένου ιδεολογικού στίγματος και συγκεκριμένων συμφερόντων που τάσσεται ενάντια στις θέσεις ΓΑΠ σε αντίθεση με το αντιπροσώπευε η προηγούμενη κυβέρνηση?

  ReplyDelete
 9. Βασικά, αυτή η γελοία κυβέρνηση είναι απελπισμένη να αυξήσει τα έσοδα, μια προσπάθεια καταδικασμένη να αποτύχει. Επίσης παραδέχεται οτι ο κρατικός μηχανισμός είναι ανίκανος να κάνει τη δουλειά του, και μεταφέρει τις αρμοδιότητες του στους πολίτες (μάζεμα αποδείξεων κλπ). Τα μέτρα που παίρνει το μόνο που θα καταφέρουν είναι να μειώσουν ακόμα περισσότερο την ήδη πεσμένη οικονομική δραστηριότητα.

  Τότε θα έρθει αντιμέτωπη με την αλήθεια, και η αλήθεια είναι οτι χωρίς ανάπτυξη, οι τόκοι για το χρέος θα αρχίσουν να τσούζουν άσχημα το κράτος, και τότε η μοναδική επιλογή τότε θα είναι να κοπούν οι δαπάνες, ωστέ να μειωθεί πραγματικά το χρέος, και όχι απλά η αναλογία χρέους/ ΑΕΠ. Και τότε, θα αναγκαστεί να μειώσει το δημόσιο, θελωντας και μη. Αλλα αυτό, όσο επώδυνο μπορεί να είναι για τους δημοσιους υπαλλήλους, θα είναι η αρχή μιας πιο υγιούς πορείας για τη χώρα.

  Η τεράστια παραοικονομία που υπάρχει σήμερα, είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα του τεράστιου δημοσιου τομέα, που ζητάει όλο και περισσότερους πόρους για να επιβιώσει, αφαιρωντας τους απο τον ιδιωτικό τομέα, απο εκεί δηλαδή που χρειάζονται πραγματικά.

  Η συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη (χαμηλά επιτόκια, φτηνό χρήμα), μας έδωσε μια μοναδική ευκαιρία να αναδιοργανώσουμε την οικονομία μας, και εμείς τα σκατώσαμε, πιστεύοντας οτι η ανάπτυξη θα συνεχιζόταν για πάντα. Η ανάπτυξη όμως ήταν αποτέλεσμα του φτηνού χρήματος, και τώρα που το φτηνό χρήμα τελείωσε, ξεμείναμε απο ανάπτυξη.

  Ας είναι. Μια χαρά ζούσαμε και μερικές δεκαετίες πριν, με το 1/100 των σημερινών καταστημάτων, χωρίς multiplex σινεμά, και χωρίς playstation.

  ReplyDelete
 10. Jim Slip, έχεις δίκιο και τα ίδια κάνανε και οι Αμερικάνοι (καταναλωτές και εταιρείες και κράτος).

  Από την άλλη βέβαια έχουμε δύο πράγματα:

  α) Η Μέρκελ κατηγορεί την Ελλάδα ακόμα και για τις ψείρες στα μαλλιά των βιετναμέζων. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα ΔΕΝ μπορεί να επηρεάσει το Ευρώ σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο ισχυρίζεται η Μέρκελ, επειδή η Ελλάδα αντιπροσωπεύει αμελητέο ποσοστό στο ΑΕΠ της Ευρώπης (2% ή κάτι τέτοιο).
  Δεν μπορείς να λες "η εταιρεία μας θα πτωχεύσει επειδή χάλασε η καφετέρια του τρίτου ορόφου".

  β) Η λύση είναι απλή: ταχύτατη μείωση του αριθμού και ποσοστού των δημοσίων υπαλλήλων. Δηλαδή μείωση των εξόδων και αναπτυξιακές ευκαιρίες για τον ιδιωτικό τομέα με μία κίνηση.

  Αλλά λόγω πολιτικού κόστους δεν θα γίνει τίποτα.
  Οι πολιτικοί, διεθνώς, προτιμούν να αφήνουν μια χώρα να βουλιάξει και μετά να ρίχνουν το φταίξιμο στους άλλους.

  ReplyDelete
 11. Θα τα καταφέρουμε.Σήμερα δημοσιεύεται,το ΠΣΑ, το Νέο Σύνταγμα.Σήμερα ο Τρισέ μίλησε για στήριξη του Ευρωσυστήματος στην Ελλάδα.Ολοι καταλάβαμε, φαντάζομαι, ότι η Ελλάδα, εκτός των δικών της προβλημάτων,ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΑΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ του πολέμου των νομισμάτων.Το Ευρώ είναι στο στοχαστρο του δολλαρίου και της στερλίνας και όχι μόνο.Η Ελλάδα επιχειρείται να χρησιμοποιηθεί ως κερκόπορτα για την άλωση της Εύρολαντ.Απο αυτό το νομισματικό πόλεμο θα βγούε νικητές και ως Ευρώπη καί ως Ελλάδα. Στο πόλεμο αυτό μόλις τώρα μπήκαμε.Στο τέλος του βλέπω το "come back" της Ευρώπης στη κορυφή των παγκόσμιων δυνάμεων και στο ρόλο του "primus ante pares".

  ReplyDelete
 12. "σε άρθρο του ο διαχειριστικός διευθυντής της Standard and Poor's Μόριτς Κρέμερ που δημοσιεύεται στο φύλλο της εφημερίδας του χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης Boersen Zeitung, τονίζει ότι στην περίπτωση που η Ελλάδα έβγαινε από την ευρωζώνη και υιοθετούσε άλλο εθνικό νόμισμα, η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας θα υποβαθμιζόταν σε καθεστώς "junk"."

  Το ίδιο,και χειρότερα, θα γινότανε αν η Καλιφόρνια έβγαινε απο το δολλάριο.
  Δεν υπάρχουν γελοίες απαντήσεις.Υπάρχουν γελοίες ερωτήσεις που προκύπτουν απο γελοίες υποθέσεις μίστερ Κρέμερ.

  ReplyDelete
 13. Ζαν Κλοντ Τρισέ: «Ανόητη υπόθεση η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη»

  Και φυσικά "ανόητοι" όσοι τη κάνουν.Οπου "ανόητοι" βάλε απακτικά κοράκια.

  ReplyDelete
 14. Στη ΕΡΤ "δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις 68 ατόμων που θεωρήθηκε ότι ήταν αργόμισθοι ή δεν είχαν αντικείμενο εργασίας και με αυτό τον τρόπο εξοικονομήθηκαν 2.340.000".

  Μπράβο Παύλο.Αν και είσαι μεγαλοαστός ή μάλλον επειδή είσαι μεγαλοαστός καταλαβαίνεις καλά από νοικυροσύνη.
  Πολύ καλό παράδειγμα μείωσης δαπανών και αποπαρασίτωσης της επιχείρησης.
  Η κυβερνητική ομάδα πετάει.Διαθέτει υπερβολικά καλό και μεγάλο ρόστερ.Κάτι σαν την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναικού.

  ReplyDelete
 15. ναι αλλά η πανάθα δεν έχει στον πάγκο το βαθύ ΠΑΣΟΚ

  τους ακούω μέχρι εδώ: και ποιος είναι αυτός ο Παπακωσταντίνου που έρχεται σήμερα να κυβερνήσει; και καλά τώρα να'ούμε; εμείς το ιδρύσαμε το κόμμα...

  ReplyDelete
 16. "Πριν από λίγο ο Π. Γερουλάνος ανακοίνωσε ότι απομακρύνονται από την ΕΡΤ οι Κώστας Κέκης και Πάνος Λουκάκος (κόστιζαν στην ΕΡΤ και οι δυο 500.000 ευρώ τον χρόνο με πληρωμένους τους φόρους!). Επιτέλους άρχισε η κάθαρση στην βρωμερή ΕΡΤ "

  Και οι δύο "Αριστεροί".

  ReplyDelete
 17. "Απαράδεκτος ο Μητσοτακης. Αντί να υποστηρίξει ότι το 1.350.000 ευρώ τον χρόνο που παίρνουν τα ιδρύματα των πρώην πρωθυπουργών πρέπει να μην εισπραχθούν φέτος διότι υπάρχει σοβαρό δημοσιονομικό πρόβλημα, βγήκε στο Alter για να πει ότι "τα ιδρύματα αυτά επιτελούν έργο και είναι... απαραίτητα στον Ελληνικό λαό".

  Για να καταλάβουμε όλοι τί περιθώρεια υπάρχουν για περικοπή των δημοσίων δαπανών με παράλληλη ενίσχυση του εισοδήματος των χαμηλομίσθων δημοσίων υπαλλήλων.Οσων εργάζονται φυσικά και όχι των αργομίσθων.

  ReplyDelete
 18. Η Google εγκαταλείπει την Κίνα γιατί δεν δέχτηκε να καταδίδει τους αντιφρονούντες τής πιό σκληρής εξουσίας που "γνωρίζει" σήμερα ο πλανήτης.

  Η πιό σημαντική,κατά τη γνώμη μου,είδηση των ημερών.

  ReplyDelete
 19. {Το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Pdf 860kb-92 σελίδες)}

  Θα αφιερώσω όλο το ΠΣΚ να το διαβάσω.Αγνοια του Συντάγματος δεν νοείται για κανένα Ελληνα.

  Διεύθυνση: http://assets.tovima.gr/files/SxedioPSA.pdf

  ReplyDelete
 20. Ζητείται παραγωγικό Κεφάλαιο.
  Ο ευρών αμοιφθήσεται!

  ReplyDelete
 21. @parmenides
  Η google βρήκε ένα εύσχημο τρόπο να την κάνει από μία αγορά που δεν είχε σοβαρή επιτυχία

  ReplyDelete
 22. Αυτό που λες αλεξ είναι κάτι του στυλ αυτού:
  http://www.nytimes.com/2010/01/15/world/asia/15google.html?th&emc=th

  Γιατί να μη λάβεις υπόψη όμως και πολλές ακόμα απόψεις όπως:
  http://www.nytimes.com/2010/01/15/world/asia/15china.html?th&emc=th

  http://www.nytimes.com/2010/01/15/world/asia/15diplo.html?th&emc=th

  και

  http://www.nytimes.com/2010/01/15/opinion/15iht-edcohen.html?th&emc=th

  ??

  Σε τελική ανάλυση, όποιο κι αν είναι το κίνητρο πίσω από την επίσημη δήλωση της Google, είτε οικονομικό, είτε διαφημιστικό, είτε αλτρουιστικό, θέτει ένα τεράστιο ζήτημα και είναι η μοναδική που θέλησε να σηκώσει γάντι. Μπράβο στη Google!!

  ReplyDelete
 23. δεκτό. και οι επιθέσεις που δέχτηκε το gmail μπορεί να ήταν η αφορμή. Ποια όμως ήταν η αιτία; το θέμα περί λογοκρισίας τίθεται όπως λες και δικαίως αν αναλογιστούμε ότι πρόκειται για μία από τις υπερδυνάμεις του μέλλοντος και ένα κράτος που οργάνωσε τους ολυμπιακούς αγώνες (!!).
  Αλλά πόσο θα κρατήσει το saga? Εάν οι λόγοι είναι οικονομικοί και οι δυο πλευρές παίρνουν αυτό που θέλουν και τελειώνει εκεί. σε μερικά editorials για τις κυριακάτικες

  ReplyDelete
 24. Η GOOGLE ΚΑΙ ΤΟ HACKING ΠΗΓΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

  Επειδή είναι λογικό να μην το ξέρετε (όπως κι εγώ εδώ από ΗΠΑ δεν ήξερα λεπτομέρειες των όσων συμβαίνουν στην Ελλάδα):

  Εδώ και χρόνια άκουγα από καθηγητές και προσωπικό πανεπιστημίων ότι αντιμετώπιζαν πρόβλημα με πολλούς Κινέζους φοιτητές σχετικά με κλοπή τεχνολογιών και εμπιστευτικών εγγράφων κλπ. Έλληνας καθηγητής στο U. of Chicago μου έλεγε απερίφραστα "κλέβουν ότι βρουν οι αλήτες". Να σημειώσω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι από τους πλέον ανοικτόμυαλους και "μη ρατσιστές" που έχω γνωρίσει στη ζωή μου (κι αριστερός κάργα), αλλά μόλις είδε από μόνος του τι κάνουν ακόμα και οι ευκατάστατοι κινέζοι που σπουδάζουν στο σικάγο, για χρόνια ολόκληρα (και όχι απλά μεμονωμένες περιπτώσεις), η υπομονή του εξαντλήθηκε.
  Η υποκλοπή απόρρητων και ιδιοκτησιακών εγγράφων, τεχνολογιών κλπ λες και είναι εθνικό σπορ για τους κινέζους.

  Το βασικό πρόβλημα της Google στην Κίνα ήταν οι απόπειρες κλοπής πηγαίου κώδικα - προσπάθειες που φαίνεται ότι ενθαρρύνονται από την Κινέζικη κυβέρνηση.

  Πολλοί αναλυτές στη δύση φωνάζουν εδώ και χρόνια γι' αυτό το φαινόμενο, ότι δηλαδή η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κίνας κλέβει μυστικά χωρίς καν να κρατάει τα προσχήματα. Άμα τους την πεις σου λένε "χεστήκαμε".

  Αυτό ήταν και είναι το βασικό πρόβλημα της Google, το hacking δηλαδή.

  Μην διαβάζετε Ελληνικές εφημερίδες γι' αυτό το θέμα, η κάλυψη είναι ελάχιστη και προβληματική.

  ================================

  Όσον αφορά στο έλλειμα της κυβέρνησης, είπαμε: 800.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Η πορτογαλία έχει 200.000 και η Αυστρία 150.000.
  Αν είναι δυνατόν ρε παιδιά.

  ReplyDelete
 25. «Ο τελευταίος καπιταλιστής θα κατασκευάσει και θα πουλήσει το σκοινί που θα τον κρεμάσουν».
  Μάρξ

  Απο αυτό το ρόλο ξέφυγε στο παρά πέντε η Google.Εφτειαξε το "σχοινί",το πούλησε στους Κινέζους και την ώρα που οι Κινέζοι ετοιμαζότανε να το περάσουν θηλειά στο λαιμό της τη κοπάνησε.Εμείς όμως της το λέγαμε εδώ και χρόνια, που κατέδιδε τους αντιφρονούντες, αλλά μας παρέπεμπε στη Wall street να θαυμάζουμε τα υπερκέρδη της.

  ReplyDelete
 26. Ο σοσιαλιστής με τι θα κρεμαστεί;

  ReplyDelete
 27. Δε με νοιάζει πώς και αν θα κρεμαστεί ο τελευταίος καπιταλιστής - με αυτά εδώ τα καμάρια μας τι γίνεται;;;

  "Εισαγγελείς σε καφετέριες αντί στα έδρανα
  Αυστηρές συστάσεις προς τους εισαγγελείς να μην απουσιάζουν από τις περιφέρειες όπου υπηρετούν, ώστε να μπορούν να ασκούνται διώξεις για αυτόφωρα αδικήματα, να γίνεται ακρόαση των πολιτών αλλά και εποπτεία των αστυνομικών αρχών, απηύθυνε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου."

  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12333&subid=2&pubid=23985197

  ReplyDelete
 28. xanoum mpourek said...

  Ο σοσιαλιστής με τι θα κρεμαστεί;

  Αυτόν θα τον αναλάβουν τα συντρόφια του.Αλληλοεξόντωση μέχρις εξαφανίσεως του είδους.

  ReplyDelete
 29. "Στο Υπουργείο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ανάπτυξης, τα τελευταία χρόνια, τα έξοδα για κινητά καθώς και κλήσεις προς γραμμές 090, τηλεπαιχνίδια και τηλεκληρώσεις,έφτασαν αθροιστικά τα 20 εκατομμύρια ευρώ (!)"
  Newstime 15-01-10


  090! Θεέ και Κύριε! Ακόμα και εγώ δεν το πιστεύω.Συγχώρησόν μοι Κύριε!

  ReplyDelete
 30. Τώρα που μιλάμε για καπιταλισμούς και λοιπά, εσύ θαυμάζεις αυτή τη στιγμή τον ΓΑΠ ο οποίος ΒΑΡΑΕΙ ΑΛΥΠΗΤΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ (δηλαδή το διορισμό των ημετέρων, τους υψηλούς μισθούς των τεμπέληδων του δημοσίου κλπ) και καλά κάνει, αλλά μόνο την κορυφή θα ξύσει λίγο, το υπόλοιπο παγόβουνο του δημοσίου τομέα θα βυθίσει την οικονομία γιατί υποστηρίζεται από πανίσχυρα αυταρχικά συνδικάτα που υποστηρίζουν τους δικούς τους, σε βάρος όλων των υπολοίπων.

  Και ο Τσαβέζ (ο Σοσιαλιστής) στη Βενεζουέλα έκανε το εξής:
  α) Υποτίμησε το νόμισμα κατά 20%
  β) Ταυτόχρονα απαγόρευσε τις αυξήσεις τιμών δια νόμου.

  Αποτέλεσμα: κλείνουν μαγαζιά τροφίμων δεξιά κι αριστερά κι εξαφανίζονται τα κίνητρα παραγωγής ("γιατί να κάτσω να παράγω με αρνητικό κέρδος, αφού μπορώ να λάβω επίδομα ανεργίας ή να με ταϊζει η μαμά;").

  Πιστός βέβαια στην παράδοση του σοσιαλισμού (Κρατισμός κι Αστυνόμευση όλων των δραστηριοτήτων), έστειλε την αστυνομία του να κλείσει όλα τα μαγαζάκια που προσπαθούν να μην πτωχεύσουν από τον παραλογισμό της υποτίμησης χωρίς αύξηση τιμών.

  Πρόκειται για τη νέα επερχόμενη ανθρωπιστική κρίση, όπου θα στέλνουμε τρόφιμα ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (αλλά κρατικιστική κυβέρνηση).

  Αυτές τις ιστορίες με τα σχοινιά και τα κρεμάσματα να τις λες στα Αμερικανάκια και τους χαζοβιόληδες φοιτητές μπας και γ.... καμιά ομορφούλα φοιτήτρια που θα σε περάσει για δραστήριο επαναστάτη τύπου Ιντιάνα Τζόουνς ή Τσε Γκεβάρα. Οι παλιοί δε μασάμε. Αλλά ούτε και πολλοί νέοι μασάνε σήμερα τις μαλακίες των "διανοητών" γενιάς των χίπιδων.

  Αλλά βέβαια. Από το όραμα των αρχαίων Ελλήνων για τον Νέο Άνθρωπο (το σώμα-άγαλμα και το πνεύμα ξυράφι - 2000 χρόνια μπροστά), φτάσαμε να θεωρούμε πρότυπο των νέων ένα καμπούρη και παρακμιακό ναρκομανή άρρωστο.

  Μπράβο παιδιά. Με τέτοια πρότυπα εγώ δεν θα έχω ανταγωνισμό από σας έως τα βαθιά μου γεράματα.

  Άμα θέλετε να μιλήσουνε σοβαρά κόφτε τις μαλακίες περί μαρξισμού, καπιταλισμού και άλλες ανύπαρκτες έννοιες γιατί θα σας πάρουν στο μεζέ και θα λένε ότι είστε ντιπ ταμ-τουμ.

  ReplyDelete
 31. O psycho ευαγγελιστής Pat Robertson είπε ότι στην Αϊτή είχαν κάνει συμφωνία με το διάβολο για να απελευθερωθούν από τους Γάλλους και έκτοτε πληρώνουν τα σπασμένα.

  Εάν βάλουμε σε μια κασέτα τις ομιλίες του Ρόμπερτσον κλπ από το Αμέρικα και σε μια άλλη κασέτα τους ευαγγελισμούς των κομμουνιστών περί Μαρξ και κεφαλαίου κλπ, ο συνδυασμός των δύο κασετών θα χαρακτηριστεί ως το πλέον φοβερό βασανιστήριο στην ιστορία της ανθρωπότητας και θα προκαλέσει την άμεση και άνευ όρων παράδοση στις αρχές όλων των τρομοκρατών που δεν θα ήθελαν να υποβληθούν σε κάτι τέτοιο.
  Ο Μπιν Λάντεν θα παραδιδόταν αμέσως και θα έλεγε "δεν το περίμενα ότι θα χρησιμοποιούσατε Ρόμπερτσον και Παπαρήγα - αυτό παραείναι απάνθρωπο".

  =============================

  Αυτές και άλλες ξενόφερτες θεωρίες, οι οποίες δεν ταιριάζουν στα Ελληνικά δεδομένα και αποδείχθηκαν λανθασμένες (σοσιαλιστικές, καπιταλιστικές και οι ενδιάμεσες), το μόνο που μπορούν να προκαλέσουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι καυγάδες.

  Η επιμονή σε πολιτικές ιδεολογίες προκαλεί από δυσαρέσκεια έως απεργίες, κλείσιμο επιχειρήσεων, καθήλωση των όποιων παραγωγικών κρατικών υπηρεσιών.

  Οι ιδεολογίες χωρίζουν τη χώρα σε "πράσινους", "μπλε" και "κόκκινους" λες και είναι μικρά παιδιά και παίζουν πόλεμο στη γειτονιά.
  Το ότι οι μεσογειακοί λαοί τείνουν να διατηρούν την παιδικότητά τους είναι γνωστό, αλλά όχι κι έτσι.
  Πετάξτε πέρα τις ιδεολογίες και αρχίστε να σέβεστε ο ένας τον άλλο γιατί έχετε γίνει ρεζίλι.  ΥΓ. Το ακρωνύμιο PIGS που αποδίδεται από τον επενδυτικό κόσμο στις "προβληματικές" χώρες Portugal Italy Greece Spain.

  Άσε που μέχρι τώρα αυτές οι ιδεολογίες δεν έχουν προσφέρει απολύτως τίποτα στην Ελλάδα. Μόνο καταστροφές και μίσος χωρίς κανένα λόγο.

  Και πείτε και στους ιδεολόγους δημοσιογράφους που χρωματίζουν τα πάντα με πολιτική μπογιά ότι αυτές οι μαλακίες έχουν τελειώσει προ πολλού στην παγκόσμια σκηνή και μοιάζουν γραφικότατοι (και ανόητοι). Διαβάζω Ελληνικές εφημερίδες και με εξαίρεση ορισμένα καλά άρθρα, για τους άλλους λέω καλά για νηπιαγωγείο μας περνάνε; Διαβάζουν έξυπνοι και μορφωμένοι άνθρωποι τέτοιες παιδιάστικες σαχλαμάρες; Τι διάολο ταμ τουμ έχει γίνει εκεί κάτω ή Αλαμπάμα;

  ReplyDelete
 32. Σήμερα η Ελλάδα κόπηκε στα πέντε απο τα μπλόκα μιας δράκας κατευθυνομένων από το ΚΚΕ αγροτών.Απίστευτες ουρές,απίστευτες ταλαιπωρίες.Το ΚΚΕ λειτουργεί ανοιχτά πιά σαν εγκληματική οργάνωση.

  ReplyDelete
 33. @lefteris

  Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι διαθέτουμε οπαδούς ιδεολογιών και όχι ανθρώπους της πράξης.

  @mesout tavaz

  Το πρόβλημα μας είναι αντικειμενικό, δεν χρειαζόμαστε του ξένους για να μας πουν τα χάλια μας.

  Μπορούμε να πούμε γενικά ότι το πρόβλημα μας είναι στην ουσία πρόβλημα αποδοτικότητας, καταναλώνουμε πάρα πολλά και παράγουμε λίγα (Inputs >> Outputs ). Το πρόβλημα έχει πολλές λύσεις, η θα μειώσουμε τα inputs(τους πόρους που καταναλώνουμε) ή θα αυξήσουμε τα outpus (το παραγόμενο προϊόν). Το πρώτο είναι πιο εύκολο και έχει άμεσα αποτελέσματα, το δεύτερο χρειάζεται χρόνο και χρήμα, κάτι που δεν διαθέτουμε αυτή τη στιγμή.

  Η κυβέρνηση κινείται προς τη δεύτερη λύση, στην ουσία βρήκε τη χρυσή τομή ανάμεσα στους αριθμολάγνους γραφειοκράτες της Ε.Ε και τους πλιατσικολόγους συνδικαλιστές.

  ReplyDelete
 34. "Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι διαθέτουμε οπαδούς ιδεολογιών και όχι ανθρώπους της πράξης."

  Βεβαίως και έχουμε ανθρώπους της πράξης:
  α) Οι αγρότες που κλείνουν τους δρόμους
  β) Οι μπαχαλάκηδες που καταστρέφουν ότι βρουν
  γ) Οι φανατικοί οπαδοί ομάδων που καταστρέφουν κι αυτοί
  δ) Όλοι οι εμπλεκόμενοι σε ρουσφέτια, σκάνδαλα, κλπ.

  Αλλά να μην τα λέμε όλα μαύρα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα με εξαιρετικό ταλέντο, μόρφωση και εργατικότητα. Απλά χάνονται, δεν τους προβάλει κανείς και ταλαιπωρούνται από τους άλλους.

  Ότι και να κάνει ο ΓΑΠ θα αποτύχει, εκτός εάν εξοντώσει την παραγωγική μεσαί τάξη (το κατά Μπους και Ομπάμα Ευαγγέλιο) και μετά αποδώσει στον επόμενο μια Ελλάδα με καλύτερους "δείκτες" αλλά ουσιαστικά άδεια. Σα να λέμε "θα πουλήσω το χωράφι για να ξεπληρώσω το μανάβη"¨.

  Σε όλες τις χώρες υπάρχει αδικία, αλλά η Ελλάδα είναι ολόκληρη μια άδικη χώρα.

  ReplyDelete