Monday, November 16, 2009

Είναι ωραίο ό,τι είναι μοιραίο; Η Ελλάδα σε επιτήρηση...

Του Σταύρου Κούρταλη*
ΕΚΕΜ, 16-11-2009

Μπορεί η Ελλάδα να βγει από την κρίση; Μπορεί η Ελλάδα να εξυγιανθεί; Ναι μπορεί. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση, η οποία εδόθη από τον αρμόδιο Επίτροπο (και όχι «υπάλληλο» των Βρυξελλών, όπως είχε λεχθεί στο παρελθόν) Χοακίν Αλμούνια. Μπορεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αρχές είναι η δεύτερη απάντηση, την οποία έδωσε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Την εξυγίανση βεβαίως των οικονομικών και δημοσιονομικών μεγεθών μας δεν θα την σχεδιάσουμε, ούτε θα την υλοποιήσουμε μόνοι μας. Θα τη συναποφασίσουμε, θα τη συνυπογράψουμε και θα την εφαρμόσουμε σε συγκεκριμένο και αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Κοινώς, ότι δεν καταφέραμε μόνοι μας, όταν είχαμε την ευκαιρία, θα το πραγματοποιήσουμε τώρα, υπό την ευγενή και καλοπροαίρετη επιτήρηση των εταίρων μας.

Η εξέλιξη αυτή, βεβαίως, ήταν αναμενόμενη στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, όμως…ό,τι είναι μοιραίο, μπορεί να μην είναι ωραίο, αλλά είναι σαφώς χρήσιμο… Άλλωστε, πολλές φορές στο παρελθόν, δώσαμε υποσχέσεις τόσο στον αρμόδιο Επίτροπο, όσο και στους ευρωπαίους εταίρους μας. Ποτέ όμως, μέχρι σήμερα, οι πολιτικές που εφαρμόσθηκαν δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Μπροστά στο πρόσκαιρο πολιτικό όφελος οι αρμόδιοι στις περισσότερες των περιπτώσεων θυσίαζαν τις ευκαιρίες για την εφαρμογή πραγματικών και ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων. Μεταρρυθμίσεων που θα μπορούσαν να απελευθερώσουν τη χώρα από τα βαρίδια του παρελθόντος.

Το πρώτο βήμα πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2009 με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Συμβούλιο, όπου και επισήμως πλέον η Ελλάδα βρίσκεται σε αυστηρή επιτήρηση. Χαρακτηριστικά, η Επιτροπή στο κείμενό της αναφέρει ότι «…Προτείνει στο Συμβούλιο να συμπεράνει ότι η Ελλάδα δεν ανέλαβε αποτελεσματική δράση». Με την φράση αυτή ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την απόφασή της για υπαγωγή της Ελλάδας στα όσα προβλέπει το άρθρο 104, παράγραφος 8, της Συνθήκης του Μάαστριχτ, για τις χώρες με υπερβολικά ελλείμματα, που αποτελεί τον προθάλαμο για την υπαγωγή της στο ακόμη αυστηρότερο καθεστώς της παραγράφου 9. Στο άρθρο 104, παράγραφος 8, αναφέρεται ότι: «Εάν το Συμβούλιο διαπιστώσει ότι δεν ανελήφθη αποτελεσματική δράση για την εφαρμογή των συστάσεων μείωσης του ελλείμματος, εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, τότε μπορεί να τις ανακοινώσει δημοσίως».

Το αμέσως επόμενο στάδιο, είναι η εφαρμογή της παραγράφου 9, το οποίο προβλέπει ότι «Εάν ένα κράτος μέλος επιμένει να μην εφαρμόζει τις συστάσεις του Συμβουλίου, τότε το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να ειδοποιήσει το κράτος μέλος να λάβει, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος την οποία το Συμβούλιο κρίνει αναγκαία για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή. Σε αυτή την περίπτωση, το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από το κράτος μέλος αυτό, να υποβάλλει εκθέσεις σύμφωνα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, για να εξετάσει τις προσπάθειες προσαρμογής που καταβάλλει αυτό το κράτος μέλος».

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις και δεδομένου του πρόσφατου παρελθόντος σε ό,τι αφορά στα δημοσιονομικά στοιχεία της χώρας, η πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για να τεθεί η Ελλάδα σε αυστηρή επιτήρηση κρίνεται όχι μόνο φυσιολογική αλλά και άκρως αναγκαία. Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Ζαν Κλοντ Τρισέ αυτό υπονοούσε όταν δήλωνε ότι: «…Δεν γίνεται να έχουμε νούμερα που να μη μπορούμε να τα εμπιστευθούμε. Αυτό θέτει σε κίνδυνο την καλή λειτουργία του Συμφώνου Σταθερότητας και της αμοιβαίας επιτήρησης μεταξύ των χωρών μελών του Εurogroup, και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κάθε χώρα», και προσέθεσε ότι «υπάρχει πρόβλημα αξιοπιστίας…Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απολύτως σύμφωνη ότι πρέπει να αποκτήσετε μια πλήρως ανεξάρτητη Στατιστική Υπηρεσία, ώστε να έχουμε αξιόπιστα στοιχεία».

Δεν είναι τυχαία στο κείμενο της Επιτροπής η φράση «Για τις υπόλοιπες τέσσερις χώρες, είναι δυνατό να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ανέλαβαν δράση, αλλά η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης συγκρινόμενη με τις προβλέψεις της Επιτροπής του Ιανουαρίου δικαιολογεί την αναθεώρηση των υφιστάμενων συστάσεων και κατά συνέπεια την παράταση των προθεσμιών κατά ένα έτος όπως προβλέπεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, δηλαδή 2013 για τη Γαλλία και την Ισπανία, 2014 για την Ιρλανδία και 2014/15 για το Ηνωμένο Βασίλειο», όπου σαφώς εξαιρείται η Ελλάδα.

Η «Ελληνική Εξαίρεση» είναι αιτιολογημένη καθώς στο κείμενό της η Επιτροπή ρητά αναφέρει ότι: «…δεν αναλήφθηκε αποτελεσματική δράση δεδομένου ότι η έντονη επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης το 2009 (-12,7% σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις, έναντι της δέσμευσης της προηγούμενης κυβέρνησης για -3,7%) οφείλεται κυρίως σε ανεπαρκή ανταπόκριση των ελληνικών αρχών. Όσον αφορά το σκέλος των δαπανών, από την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2009 προκύπτουν μεγάλες υπερβάσεις δαπανών (2½ εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ) το 2009, περισσότερο από το ήμισυ των οποίων οφείλεται σε υψηλότερες των προϋπολογισθεισών αμοιβές εργαζομένων και σε αυξημένες δαπάνες κεφαλαίου. Συνεπώς η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να συμπεράνει ότι η Ελλάδα δεν ανέλαβε αποτελεσματική δράση σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 108 της Συνθήκης».

Η λύση στο «πρόβλημα» είναι γνωστή εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση για τα μέτρα και τις δράσεις που είναι απαραίτητο να εφαρμοσθούν προκειμένου η χώρα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο νέο οικονομικό περιβάλλον. Ειδικότερα:

1. Μείωση των κρατικών δαπανών,
2. Αλλαγή του τρόπου κατάρτισης κρατικών προϋπολογισμών,
3. Εξίσωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης,
4. Εφαρμογή του «δύο συνταξιοδοτούνται ένας προσλαμβάνεται» στο Δημόσιο.
5. Αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος,
6. Διεύρυνση της φορολογικής βάσης,
7. Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης,
8. Ενιαίο κέντρο για τις πληρωμές των δημοσίων υπαλλήλων,
9. Άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων.

Η λύση υπάρχει, όπως και οι δράσεις για την επιτυχή υλοποίηση της. Η εφαρμογή των μέτρων όμως που θα δώσουν τη λύση στο πρόβλημα κοστίζουν… Τελικά μπορεί να είναι ωραίο ό,τι είναι μοιραίο; Η αλήθεια, σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι μπορεί να μην είναι ωραίο, αλλά είναι σαφώς χρήσιμο…


*Ο Σταύρος Κούρταλης είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της G700
.

30 comments:

 1. Καιρός ήταν, πολύ άργησαν.
  Θα πρέπει κάποιοι να λογοδοτήσουν, και αν υπάρχουν ευθύνες να μπούνε και μερικοί ελληναράδες φυλακή επιτέλους.
  Έχουμε πιάσει πάτο, δεν πάει παρακάτω, ειδικά στο θέμα με τα μαγειρέματα των οικονομικών στοιχείων.

  Το άλλο ερώτημα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο πρωθυπουργός πριν αναλάβει αυτά δεν τα ήξερε; Δεν ήξερε ότι χρεοκοπούμε;
  Αν ήξερε, τώρα ας βγει να μας πει πως θα εκπληρώσει τις προεκλογικές του υποσχέσεις...

  Δώστε κάρτες απεριορίστων διαδρομών στους υπουργούς γιατί βλέπω όπου να ΄ναι να κόβονται και τα υβριδικά

  Περαστικά μας και καλή λιτότητα

  ReplyDelete
 2. Μωρέ μας φτύνουν κι εμείς προσποιούμαστε ότι βρέχει

  Πληρώνουμε ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ 13 δις/έτος σε τόκους.
  Θα ανέβουν τα ευρωεπιτόκια σύντομα
  Θα υποβαθμιστούμε (πάλι) σύντομα

  Και μετά θα αναρωτιόμαστε τι μας φταίει και θα στήνουμε σενάρια συνωμοσίας

  Εμείς φταίμε, εμείς και κανείς άλλος.Η νοοτροπία του "δος υμίν σήμερον" και των "κεκτημένων" μας έφερε εδώ

  Ακόμη και τώρα μυαλό δεν βάζουμε.
  Ακούσατε αυτό το λαμπρό, ανεπάγγελτο παλληκάρι της ΓΣΕΕ (που συμμετέχει σε διάφορα ΔΣ ανάμεσα στα οποία της ΤτΕ απ'όπου εισπράτει καμιά 90 χιλ. ευρώ/έτος) τι δήλωσε ?

  "Προσερχόμαστε στο διάλογο γιά το ασφαλιστικό αλλά δεν θα δεχτούμε μείωση των συντάξεων"

  Και από που θα βρεθούν τα λεφτά λαμπρέ μου νέε ?
  Από δανεισμό μήπως ?
  Από το "κεφάλαιο" που πλέον δεν κατοικοεδρεύει σ'αυτόν τον τόπο?
  Και τι σόι "διάλογο" θα κάνεις λοιπόν ?

  ReplyDelete
 3. Το ξέρατε οτι έχουμε τον πιο ακριβοπληρωμένο κεντρικό τραπεζίτη παγκοσμίως;

  http://www.market-talk.net/index.php/market_Intelligence/article/7497

  Ο Προβόπουλος βγάζει τα υπερδιπλάσια απ' τον Bernanke!

  ReplyDelete
 4. Μάλιστα. Δηλαδή οι Γάλλοι δεν μαγειρεύουν στοιχεία καθόλου.

  Τι είναι η Wall Street για την Αμερική, τι είναι η ΓαλλοΓερμανία για την ΕΕ.

  ReplyDelete
 5. @Vaggelas
  "Περαστικά μας και καλή λιτότητα"

  Ενα απο τα προαπαιτούμενα ενος νέου, ΥΓΙΟΥΣ,αναπτυξιακού μοντέλου είναι η υιοθέτηση μιας καταναλωτικής συμπεριφοράς που θα στηρίζεται στη λιτότητα.
  Τώρα είναι ευκαιρία για αλλαγή παραδείγματος.Ο ΓΑΠ είναι το πρότυπο.Δεν είναι απλά "δάσκαλος που δίδασκε..." αλλά ζωντανό παράδειγμα πρός μίμηση.
  Δεν ξέρω τί θα κάνει ως πρωθυπουργός,εγώ πιστεύω ότι θα ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,αλλά ως άνθρωπος-καταναλωτής, που συνδυάζει εντιμότητα και λιτότητα με μια πλούσια και δημιουργική ζωή,έχει κριθεί.

  ReplyDelete
 6. Εν Αρχή ήν ο ΓΑΠ.

  Ο ΓΑΠ είχε όλες τις προυποθέσεις να γίνει πλούσιος, όπως έγιναν ΟΛΟΙ οι γόνοι των άλλων πολιτικών οικογενειών.ΔΕΝ το έκανε.
  Αυτό είναι το ισχυρότερο μήνυμα που εκπέμπει.Και αυτό είναι που οι πολίτες εισπράτουν.Και ανταποδίδουν με μια χωρίς προηγούμενο εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του.
  Ο ΓΑΠ είναι λοιπόν η ΑΡΧΗ μιας Ησιόδειας κοσμογονίας για τη σύγχρονη Ελλάδα.
  ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΥΜΕ,ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ,ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ.

  ReplyDelete
 7. O ΓΑΠ δεν είναι το "Ακίνητο κινούν",σύμφωνα με την Αριστοτελική επινόηση για το Δημιουργό.Δεν είναι ο Θεός δηλαδή που κάπου στο Σύμπαν παίζει play station. Αυτό το ρόλο επεδίωξε ο Καραμανλής και μας έσπρωξε στα τάρταρα.Ο ΓΑΠ είναι ο "πανταχού παρών και τα πάντα πληρών".

  ReplyDelete
 8. Τα οικονομικά στοιχεία σαφώς και μαγειρεύονται διεθνώς αλλά δεν μαγειρεύονται για κομματικό όφελος, μαγειρεύονται για το εθνικό συμφέρον. Και ως εκ τούτου υπάρχει μια συνέχεια-συνέπεια στην "συνταγή". Οι αγορές επιζητούν πάνω από όλα σταθερότητα και εμπιστοσύνη.
  Όταν η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη χαθούν πάπαλα...

  @ Παρμενίδη

  Ο ΓΑΠ έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα πρέπει μέχρι την άνοιξη να δρομολογίσει τις απαιτούμενες διαρθρωτικές αλλαγές. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει στην κυβέρνηση να έχουν έτοιμο κάποιο plan B σε σχέση με τις προεκλογικές εξαγγελίες, κι αυτό για το ελληνικό επίπεδο σχεδιασμού το βλέπω πολύ χλωμό. Άμα μπει το καλοκαίρι και ακόμα συζητάμε...

  ReplyDelete
 9. "όπως ήρθαν τα πράγματα πρέπει μέχρι την άνοιξη να δρομολογίσει τις απαιτούμενες διαρθρωτικές αλλαγές"

  Μέχρι την Ανοιξη θα είναι αργά.Ηδη χθές άρχισε μια κερδοσκοπική επίθεση στα Ελληνικά ομόλογα και τις τραπεζικές μετοχές.Ηδη το spread αυξάνεται αλματωδώς.Πρέπει τώρα να καταλάβουν οι Λοβέρδοι ότι μέχρι τα χριστούγεννα το Ασφαλιστικό θα πρέπει να είναι νόμος του κράτους.
  Και θα πρέπει ο ΓΑΠ να στείλλει το μήνυμα στις διεθνείς αγορές ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΙς ΒΡΥΞΕΛΕΣ ότι οι Λοβέρδοι δεν θα περάσουν.
  Αυτός ο τύπος που είναι υπουργός υπεύθυνος για το Ασφαλιστικό μου έκανε εντύπωση ότι μέχρι τώρα ασχολούνταν με κάτι παραμέτρους του νόμου Πετραλιά για να τις κάνει πιό "φιλολαικές".Είναι μακριά νυχτωμένος.Τον βλέπω τελευταία σαν να ξύπνησε απο ένα εφιάλτη.Για να δούμε πόσο "κοινωνικό διάλογο" ακόμα θα υποστούμε.
  ΠΡΕΠΕΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΤΙ ΤΟΥς ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΣ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΕΥΚΟΛΑ ΤΟΥς "ΠΕΙΘΕΙΣ",ΟΠΠΩς ΓΙΝΟΤΑΝΕ ΕΠΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ,ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΩΣ, ΚΑΙ ΙΔΑΙΤΕΡΑ ΟΙ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕς ΑΓΟΡΕς, ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΑΣ.ΑΥΤΟ ΦΟΒΑΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΤΡΙΣΕ.ΜΗΠΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΏΝΗ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΒΑΛΟΥΝ ΟΙ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΙ.ΚΑΙ ΓΙΑΥΤΟ ΤΟ ΞΥΛΟ ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΜΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΤΙ ΜΑς ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΗς ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ.

  ReplyDelete
 10. Αν παραγγέλναμε καμια εικοσαριά γιουροφάιτερς και καμιά δεκαριά τορπιλάκατους ίσως βγαίναμε απο το στατους του "μαύρου πρόβατου" και του "αποδιοπομπιαίου τράγου",status που ΟΧΙ ΑΔΙΚΑ μας το φορτώσανε για να άρουμε ΚΑΙ τις αμαρτίες της Εuroland.
  To χρησιμοποιήσαμε κατά κόρον στο παρελθόν αυτό το "κόλπο".Ειδικά τη τελευταία πενταετία.
  Η Ελλάδα κυρίες και κύριοι χάνει συνεχώς ΕθνοκυριαρΧικά δικαιώματα ΛΟΓΩ ΤΗς ΑΦΡΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ ΤΗΣ,και περνάει σε διεθνή Επιτροπεία ΜΈΧΡΙ ΝΑ ΑΝΑΡΩΣΕΙ.

  ReplyDelete
 11. «Δεν υπάρχει πόλεμος ή θεομηνία για να συνεισφέρουμε"
  Μητροπολίτης Ιωαννίνων

  Υπάρχει κάτι χειρότερο Μητροπολίτα.Βαθύ σκοτάδι, για το οποίο ουτε εσύ ούτε οι ομότεχνοί σου είστε τόσο αθώοι.
  Τουλάχιστο ο ΣΕΒ το αναγώρισε.Μπράβο στο Δασκαλόπουλο.Αυτόν και τον Βγενόπουλο τους θεωρω επιχειρηματίες με Εθνική άποψη.
  Αντε να βάλουμε μια πλάτη ΟΛΟΙ να ξεκολίσουμε το κάρο απο τη λάσπη.

  ReplyDelete
 12. Πρέπει να διευκρινήσουμε ότι οι Αλμούνια και Τρισέ είναι σύμμαχοί μας και προστάτες μας στην αναμενόμενη επίθεση απο τους κερδοσκόπους.
  Με την ένταξή μας στο Ευρώ καταφέραμε και κάναμε το πρόβλημά μας πρόβλημά τους.Αλλά επειδή φερθήκαμε με αφροσύνη, τώρα μάς τραβάνε το αυτί οι Βρυξέλες αλλά οι αγορές θέλουν αίμα.ΔΕν βολεύονται με τα χάδια των Βρυξελών.

  ReplyDelete
 13. @parmenides
  δεν αρκει να ειναι ο ΓΑΠ αγιος - εδώ που είμαστε χρειάζεται ένας "αλήτης"
  Οταν η Κωνσταντινούπολη έπεφτε κάποιοι μάχονταν στις επάλξεις και κάποιοι έκαναν δεήσεις στις εκκλησίες

  εσένα ποιός θα σε ενέπνεε?

  Τώρα όσον αφορά τις αναφορές σου στις "κερδοσκοπικές" αγορές-
  Εξ ορισμού οι αγορές είναι κερδοσκοπικές ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΚΑΝΟΥΝ

  Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε ότι θα μας χαριστεί κανείς- το οτι εμείς τρώμε και πίνουμε τόσα χρόνια δεν σημαίνει ότι κάποιοι έχουν την υποχρέωση να μας ταίζουν εσαεί

  Αρα το "Ηδη χθές άρχισε μια κερδοσκοπική επίθεση στα Ελληνικά ομόλογα και τις τραπεζικές μετοχές.Ηδη το spread αυξάνεται αλματωδώς.." είναι με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε

  και ακόμα δεν είδες τίποτα.

  Όταν ο αγαπημένος σου ΓΑΠ βγαίνει και λέει ότι θα δώσει στο Δημόσιο αυξήσεις 2 Χ τον πληθωρισμό, τότε αυτό θα το πληρώσει

  διότι παρμενίδη αν ο ΓΑΠ γουστάρει να ρίχνει λεφτά στον πύθο των Δαναίδων οι 'κερδοσκοπικές΄ αγορές δεν το γουστάρουν

  ReplyDelete
 14. "Αν παραγγέλναμε καμια εικοσαριά γιουροφάιτερς και καμιά δεκαριά τορπιλάκατους ίσως βγαίναμε απο το στατους του "μαύρου πρόβατου" και του "αποδιοπομπιαίου τράγου""

  Τώρα σ' αυτό έχεις δίκιο. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι όταν οι μεγάλες χώρες ζορίστηκαν (Γερμανία-Γαλλία), τότε άλλαξαν τους όρους του παιχνιδιού (το έλλειμα επί τοις εκατό) για να μην θεωρηθούν παραβάτες. Η αλλαγή των κανόνων δεν ισχύει για τις μικρές χώρες.

  Όσον αφορά στον όρο "κερδοσκοπία":

  "Όταν ο αγαπημένος σου ΓΑΠ βγαίνει και λέει ότι θα δώσει στο Δημόσιο αυξήσεις 2 Χ τον πληθωρισμό..."

  Αυτό δεν είναι κερδοσκοπία;
  Τα λεφτά τι θα τα κάνουν οι υπάλληλοι; Θα τα κορνιζόσουν; Όχι βέβαια. Θα τα ρίξουν στην κατανάλωση. Όσοι από αυτούς δεν έχουν ανάγκη λόγω άλλων εισοδημάτων, θα τα αποταμιεύσουν ή θα τα επενδύσουν με σκοπό να τα αυξήσουν. Ορισμένοι μάλιστα θα αγοράσουν λαχεία, τα οποία και αποτελούν την πιο αισχρή μορφή καπιταλισμού μετά την wall street.
  (Διότι ο καλός καπιταλισμός είναι αυτός που παράγει και βγάζει κέρδη μέσω της παραγωγής χρήσιμων προϊόντων και υπηρεσιών - ο κακός είναι αυτός που ανακυκλώνει το χρήμα σε άχρηστες δραστηριότητες όπως ο τζόγος, είτε ονομάζεται Καζίνο, είτε ονομάζεται Λαϊκό Λαχείο - κατά την άποψή μου, η πορνεία είναι μια χρήσιμη υπηρεσία - εκτονώνει και ηρεμεί και διασκεδάζει - ενώ το λαχείο και το καζίνο έπρεπε να απαγορευτούν δια ροπάλου - είναι τελείως άδικα πράγματα και εθίζουν στο τζόγο και την άδικη κατανομή πλούτου).

  Τέλος πάντων, αυτός είναι και ο λόγος των διαδηλώσεων κλπ: τα λεφτά.

  Επί τη ευκαιρία, μια ερώτηση, επειδή δεν είμαι στην Ελλάδα και δεν ξέρω. Οι λιμενεργάτες κλπ που έβγαζαν τα 90 χιλιάρικα και πάνω το χρόνο, συμμετείχαν κι αυτοί σε πορείες για την αύξηση των μισθών των υπαλλήλων κλπ; Είτε ναι είτε όχι, είχαν ποτέ αποκαλύψει σε άλλα μέλη της μικρομεσαίας και εργατικής τάξης τα εισοδήματά τους;

  ReplyDelete
 15. Και όσον αφορά στο θέμα της επιτήρησης της Ελλάδας (να μην αρχίσω εδώ να αναφέρω πόσες επιτηρήσεις θα έπρεπε να επιβληθούν στους Γάλλους λόγω των αποκιών τους στην Αφρική), είναι καλύτερο για την Ευρώπη αντί να αγοράζει derivatives από τους Αμερικανούς, να βοηθάει τις ασθενέστερες βιομηχανικά χώρες όπως η Ελλάδα.

  Να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι πιο ασθενής βιομηχανικά από άλλες χώρες και λόγω του Ευρώ. Εάν η Ελλάδα είχε ακόμα τη δραχμή, τότε το κιλό η φέτα θα κόστιζε 400 δραχμές στη Γερμανία (1 ευρώ) και θα γινόταν ανάρπαστη. Το ίδιο θα ίσχυε και για τα υπόλοιπα Ελληνικά προϊόντα.

  Συνεπώς, ενώ το ευρώ παρείχε νομισματική σταθερότητα, τα κατάφερε επίσης να καταστρέψει το μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελληνικής βιομηχανίας που ήταν οι φτηνές εξαγωγές.

  Για φανταστείτε να πουλούσαν οι Έλληνες Software στους βορειοευρωπαίους σε τιμή ικανοποιητική για τους Έλληνες (ας πούμε 50.000 δρχ. το πακέτο) που θα ήταν και φτηνή για τους Ευρωπαίους (50.000 δρχ = 140 Ευρώ).

  Αυτό για το πακέτο των 300 δολαρίων στις ΗΠΑ...

  ================================

  Πριν από 12 χρόνια βγήκαμε στο ταβερνάκι για τελευταία φορά πριν φύγω από Ελλάδα. Ο μέσος μισθός τότε ήταν περίπου 150 χιλιάρικα. Φάγαμε, ήπιαμε, πληρώσαμε ο καθένας το γενναιόδωρο ποσό των 700 δραχμών ανά άτομο (δύο μπύρες, μία χταπόδι, δύο καλαμαράκι, μία πατάτες τηγανητές, ψωμιά).
  (δηλαδή 2 ευρώ το άτομο για όλα αυτά).

  Πήγα στις ΗΠΑ λοιπόν και βρήκα μαγαζιά στο Σικάγο που πουλούσαν εισαγώμενο ελαιόλαδο και τυρί από Κρήτη. 14 δολάρια το τενεκάκι το λάδι, 8 δολάρια το κιλό το τυρί. Σκέφτηκα "καλά λεφτά κάνουν οι Κρητικοί από τούτη δω την αγορά". Ανάρπαστα γινόταν όλα και βέβαια πολλές φορές έφευγε όλο το εμπόρευμα σε μία μέρα. Οι Αμερικάνοι φίλοι μου μιλούσαν για το "εξαιρετικό γιαούρτι ΦΑΓΕ".

  Έτος 2009, δώδεκα χρόνια αργότερα. 30 δολάρια το τενεκάκι το λάδι και 22 δολάρια το κιλό το τυρί και μένουν στο ράφι και στο ψυγείο για αρκετό καιρό (το καλό Αμερικάνικο τυρό κάνει 8-10 δολάρια το κιλό...).

  Πριν από δώδεκα χρόνια αγόραζα το τυρί, ένα κιλό και έστελνα έτσι στην Κρήτη 8 δολάρια, ήτοι 3.200 δρχ (τότε). Ήτοι 5% του μηνιαίου μισθού, ή 5 βραδιές κεφιού στο ταβερνάκι που είπαμε.

  Τώρα αγοράζω ένα κιλό τυρί και στέλνω στην Κρήτη 21 δολάρια, ήτοι 15 ευρώ, που δεν φτάνουν ούτε για το ένα τέταρτο απ' ότι ήταν τότε σε αγοραστική δύναμη.

  Οπότε κάτι δεν πάει καλά.

  Μπορεί οι Γαλλο-Γερμανοί να αύξησαν την επιρροή τους στις παγκόσμιες αγορές με το ευρώ, αλλά εμείς την ήπιαμε. Μας "σταθεροποίησαν" βάζοντάς μας ζουρλομανδύα: "είσαι σταθερός τώρα, αλλά δεν μπορείς να κουνήσεις". Μάλιστα.

  Τους βοηθήσαμε εμείς να αποκτήσουν παγκόσμια παρουσία μέσω της δικής μας ακινητοποίησης και ακαμψίας.

  Και μας κάνουν και κριτική από πάνω.

  ReplyDelete
 16. Το λόμπυ των "διαφορετικών" στηρίζει Ντόρα.
  Οι Κρητικοί το γνωρίζουν;

  ReplyDelete
 17. @ser
  Το 2010,που ήδη άρχισε,θα είναι ένα μεταβατικό αλλά καθοριστικό για την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας.Και θα φέρει την υπογραφή του ΓΑΠ.Ξέρεις τα μεγάλα ιστορικά πρόσωπα δημιουργούνται μέσα σε συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες που τα υποχρεώνουν να γίνουν μεγάλα.

  ReplyDelete
 18. Το 2010 αρχίζει απο σήμερα.Και συγκεκριμένα απο τις 2 η ώρα το απόγευμα που συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο για τη συζήτηση του μεταβατικού προυπολογισμού,του τελευταίου που συντάσσεται με παλαιολιθικά εργαλεία.

  ReplyDelete
 19. @Lefteris

  Ο ΓΑΠ είναι στο στόχαστρο των Γαλλογερμανών και ιδιαίτερα των Γερμανών.Οι Γερμανοί βλέπουν την Ελλάδα αλλά και τη Σερβία ως γεωπολιτικό αντίπαλο.Αυτή η ιστορική αντίληψη επανέρχεται διαρκώς όσο η Γερμανία παύει να είναι Βόννη και γίνεται Βερολίνο.
  Μέχρι τώρα ο "φιλογερμανός" Σημίτης και ο "ανύπαρκτος" Καραμανλής τους βόλευε μια χαρά.Τώρα έχουν να κάνουν με ένα ζιζάνιο,ΤΟ ΓΑΠ, που δεν θα διστάσει να γίνει περισσότερο "ατλαντικός" και να μπεί σφήνα στη διαταραγμένη σχέση Ουάσιγκτον-Βερολίνο.Και με δεδομένη την απείθειά του,γιατί ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΟΣ,ΟΥΤΕ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ, η Φραγκφούρτη θα δειξει "υπερβάλλοντα ζήλο" στην αντιμετώπιση- συμόρφωση της "αναξιόπιστης" Ελλάδας.

  ReplyDelete
 20. Παρμενίδη, κάθε μέρα μπαίνεις όλο και πιο πολύ μεσα στον φαντασιακό σου κόσμο, οπου η αγία τριάδα αποτελείται απο 3 Γιωργάκηδες.

  Τα πρώτα δείγματα γραφης του Γιωργάκη είναι τραγικά. Απ' τη μία το λιμάνι, απ' την άλλη το απαράδεκτο προσχέδιο του προϋπολογισμού (αυξημένα έσοδα, σικέ λογιστική μείωση δαπανών - μα που τα έχω ξαναδεί αυτα; Α, ναι, έτσι ήταν και οι προϋπολογισμοί της ΝΔ) μόνο για καλή κυβέρνηση δεν προδιαθέτουν.

  ReplyDelete
 21. 'Οταν η κυβέρνηση του Γιωργάκη χωλαίνει τόσο πολύ μπροστά στις αντιδράσεις των λιμενεργατών στο σχετικά απλό θέμα του λιμανιού, είναι δυνατόν να πάρει δυσκολες αποφάσεις για το ασφαλιστικό και τις κρατικές δαπάνες - που θα ξεσηκωθούν πολύ περισσότεροι;

  ReplyDelete
 22. @parmenides
  συμφωνώ ότι το 2010 θα είναι κρίσιμο έτος, βασικά είναι η τελευταία μας ευκαιρία

  από την άλλη έχει δίκιο και ο Jim
  μέχρι τώρα δεν έδειξε διατεθειμένος να σπάσει αυγά και οσο περνάει ο καιρός το πράγμα θα γίνεται δυσκολότερο

  Μην ξεχνάς ότι τώρα εξαργυρώνει τα προεκλογικά "θα" (πχ λιμάνι)

  ReplyDelete
 23. Η συζήτηση για το τί είπε προεκλογικά και τί κάνει μετεκλογικά είναι ανώφελη και άγονη.Σημασία έχει αν τώρα κάνει αυτό που πρέπει και αυτό που μπορεί.Εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας και να τον κρίνουμε και να τον κατακρίνουμε.Και θα έλεγα ότι έχουμε υποχρέωση να τον υπερασπιστούμε όταν παίρνει σωστές αποφάσεις και να μη τον αφήνουμε να παλεύει μόνος του με τις συντεχνίες.Αν χάσει θα χάσουμε όλοι.Δεν χρειάζεται επιείκεια,χρειάζεται βοήθεια.Ως πολίτες δεν μπορεί να είμαστε απλοί παρατηρητές.Η μάχη μόλις τώρα αρχίζει.

  ReplyDelete
 24. Για το λιμάνι δεν έληξε κανένα θέμα.Ολα είναι ανοιχτά.Οι σινοελληνικές σχέσεις επηρεάζουν τις συμφωνίες.Και η όποια τροπή τους προς τη μία ή άλλη κατεύθυνση θα επηρεάζει ανάλογα και την εξέλιξη των επιχειρηματικών συμφωνιών.
  Οσον αφορά τα "κεκτημένα" μιας κατηγορίας "εργαζομένων" στον ΟΛΠ αυτά θα έχουν τη τύχη που θα έχουν όλα τα "κεκτημένα" ΟΛΩΝ ΜΑΣ.
  Η μάχη ακριβώς γιαυτό θα γίνει για ΟΛΑ τα "κεκτημένα" ΟΛΩΝ.Εκει να μας δώ σε ποιό στρατόπεδο θα πάμε.

  ReplyDelete
 25. Πριν απο μερικά χρόνια υποδεχτήκαμε τους Γερμανούς στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά μετά φανών και λαμπάδων.Οι Καραμανλο-Γερμανοελληνικές σχέσεις και οι κουμπαριές με το Σαρκοζί για τα εξοπλιστικά προγράμματα "εξανάγκασαν" τους Γερμανούς να μας πούν αντίο.Κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται να συμβεί και με τη COSCO.
  Πιστεύω ότι για το Λιμάνι δόθηκε η ενδεδειγμένη προς το παρόν λύση.Και για το Σκαραμαγκά, με τη μαεστρία του Μπένυ, δόθηκε η πιό συμφέρουσα, προς το παρόν, λύση.

  ReplyDelete
 26. Ασε που δώσαμε τον ΟΤΕ στους Γερμανούς για ένα "πιάτο φακί".Γιαυτό λοιπόν δημιουργείται ατμόσφαιρα 1909.

  ReplyDelete
 27. «Η ανάταξη της ελληνικής οικονομίας θα προέλθει από μία σοβαρή και οριζόντια περιστολή των κρατικών δαπανών και όχι από την επιπλέον φορολογική επιβάρυνση των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων» υποστηρίζει σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Κομβικά σημεία του προυπολογισμού είναι το πάγωμα των αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις του Δημοσίου άνω των 2000 ευρώ, αναστολή των προσλήψεων στο Δημόσιο εκτός από αυτών, που έχουν ήδη προαναγγελθεί και αφορούν στους τομείς της Παιδείας, της Υγείας και της Ασφάλειας, ενώ από το 2011 επανέρχεται η αναλογία 5 προς έναν όσον αφορά στις αποχωρήσεις και τις προσλήψεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η κυβέρνηση εκτιμά επίσης ότι το 2010 θα διοχετευθούν στην αγορά περί τα 14 δις, τα οποία θα προέρχονται από το ξεπάγωμα του ΕΣΠΑ και τις δημόσιες επενδύσεις ( 10 δις ευρώ ), από το ΤΕΜΠΕ ( 3 δις ) και από το 1 δις που θα δοθεί για την εκπαίδευση.

  ReplyDelete
 28. Μια από τις αγαπημένες μου φωτογραφίες είναι στο

  http://www.businessinsider.com/mishs-unemployment-projections-through-2020-it-looks-grim-2009-11

  Αλλά θυμάμαι κι από Ελλάδα πολλές φορές σκηνές απείρου κάλους (βρισκόμουν συνέχεια στην αγορά λόγω επαγγέλματος και συχνά σε νοσοκομεία κλπ). Εκεί μου μας λείπει είναι οι φωτογράφοι να αποθανατίσουν τα κάλη μας με χιούμορ. Στην Αμερική έχουμε πολλούς...

  ReplyDelete
 29. @PARMENIDES

  "Μεγάλη νίκη μέσα στο Ντόνετσκ. Νίκη πρόκριση στο Παγκόσμιο κύπελλο της Νότιας Αφρικής με γκολ του Σαλπιγγίδη ο οποίος βγήκε μόνος του απέναντι από το τέρμα -επικοινώνησε διαλογισμικά με το ΓΑΠ,άντλησε δύναμη - και με αριστερό ψύχραιμο πλασέ άνοιξε το σκορ για την Ελλάδα. "

  "Για την Ελλάδα ρε γαμώτο!"
  Βούλα Πατουλίδου,
  απαγοητευμένη θαυμάστρια του ΓΑΠ.

  ReplyDelete
 30. "Εφέτος, ο προϋπολογισμός θα διανεμηθεί σε CD, διότι δεν εκτυπώθηκε για λόγους κόστους και ταυτόχρονα δεν θα υπάρχουν καταχωρήσεις στις εφημερίδες (εξοικονόμηση ενός εκατομμυρίου ευρώ). . "

  Θα θυμόμαστε και θα αναπολούμε εκείνους τους ογκώδεις πολύτομους προυπολογισμούς της προΓΑΠ εποχής που χρειαζότανε ένα φορτηγό για να τους μεταφέρει στη Βουλή.
  Είπαμε ότι απο τις 17-11-09 και ώρα 14η άρχισε το Σωτήριον έτος 2010.

  ReplyDelete